AAR ชีวิตชาวศูนย์บริการวิชาการ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทบทวนเพื่อวันข้างหน้า

AAR ชีวิตชาวศูนย์บริการวิชาการ

AAR การปฏิบัติงานของศูนย์บริการวิชาการ
วันนี้มีกิจกรรมที่สำคัญๆของศูนย์หลายประการ
การสอบ อบต ขอนแก่น ข้อสังเกต ที่ได้จากทีมงาน
๑.     การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรเพื่อ บรรจุเข้ารับราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการต่อเนื่องเป็นวันที่ ๔ โดยสามวันแรกมีผู้ขาดสอบ ๙๗ ท่าน จากผู้ที่ต้องมาสัมภาษณ์ ๑,๘๐๐ คน
๒.   มีการทิ้ง หรือ ลืมเอกสารหรือ ทิ้ง คือ สำเนาทะเบียนบ้านไว้มากที่สุด
๓.    การแต่งกายของผู้มาสัมภาษณ์ ตำแหน่งที่แต่งการเรียบร้อย สุภาพที่สุด คือ ตำแหน่งนิติกร ซึ่งบ่งบอกถึงค่านิยม และ วัฒนธรรมของผู้ที่ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม
การประชุมที่เกี่ยวข้องโดยศูนย์บริการวิชาการ
๑.    การซักซ้อมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในจัดสัมมนา โครงการ ปรับแนวคิด พิชิตแนวฝัน ซึ่งจะดำเนินการ เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยกระบวนการ ลปรร ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน อาจารย์แนะแนว อาจารย์ และ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึงจะดำเนินการใน พื้นที่การศึกษา ๕ แห่งในจังหวัดขอนแก่น และ เริ่มครั้งแรกในวันพฤหัสที่ ๑๗ พฤศจิกายน ที่เขตการศึกษาอำเภอบ้านไผ่( http://gotoknow.org/archive/2005/11/12/17/56/04/e6993)

๒.   การเตรียมความพร้อมของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๓๒ ซึ่งจะจัดที่จังหวัดมุกดาหาร และ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ทุกท่านจะไปเข้าร่วมเป็น ผู้เข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อ พัฒนาศักยภาพของทุกคน ตามคำแนะนำของ อาจารย์แม่ รศ.สุนีย์ สิทธุเดชะ และ ในระหว่างนั้นทุกค่ำจะมีการ ทบทวนสรุปงานไตรมาสแรกของปี งบประมาณ ๒๕๔๙ อีกทั้งจะไปเยี่ยม เพื่อวิเคราะห์โรงพยาบาลที่แขวงสุวรรณเขต ซึ่งส่งทีมงานมาพัฒนาคุณภาพ ตามที่เคยได้เรียนให้ทราบ (http://gotoknow.org/archive/2005/11/02/07/48/03/e6226 )
๓.   การประชุมของคณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่านคณบดี และ ผู้แทนจากจังหวัดได้มาให้ข้อคิดเห็น ในการใช้พื้นที่ที่สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด โดยที่ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท จะประสานเพื่อขอปรับเพิ่มงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ เพิ่มขึ้น และ ยึดแนวนโยบายของการประเมินของ สมศ ( http://gotoknow.org/archive/2005/11/09/12/07/55/e6699) ที่จะเริ่มใช้ประเมินรอบที่ ๒ ในเดือน มกราคม ๒๕๔๙
JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)