ความภูมิใจเล็กๆ

"ทีมสุขภาพเริ่มคิดและทำเอง" แม้จะเป็นก้าวแรก แต่ส่งผลให้พวกเรา(หมออนามัย)เริ่มมองเห็นพลังในทีมที่หัดเดินก้าวแรก

      ปีนี้การจัดทำแผนพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2549 (เดิมเป็นแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน) ของสถานีอนามัยบ้านลำกะ (ตอนหลังกระทรวงให้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลำกะ)  กิ่งอำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง   เป็นปีที่เจ้าหน้าที่เริ่มทำงานสบายขึ้น  เนื่องจากทุกปีที่ผ่านมา  หมอ(เจ้าหน้าที่ที่อยูสถานีอนามัยชาวบ้านจะเรียกหมอจนติดปาก)จะต้องนัดแกนนำอสม. และ ผู้นำชุมชน มาร่วมกันจัดทำแผนงานสุขภาพภาคประชาชน แต่ปีนี้แกนนำ อสม. และผู้นำ ชุมชนคิดกันมาเสร็จและบอกว่า  หมอ...พวกเราทั้ง 7 หมู่บ้าน ร่วมกันคิดและจัดทำแผนฯเสร็จแล้ว   หมอ...ช่วยพิมพ์ส่ง อบต.ให้ด้วยนะ  (งบ สสม.ซึ่งเมื่อก่อนได้รับจัดสรรหมู่บ้านละ  7,500 บาท  ตอนนี้รัฐบาลเพิ่มให้เป็นหมู่บ้านละ 10,000  บาท) ใช้สำหรับ แก้ปัญหาสาธารณสุขในแต่ละหมู่บ้าน  นับเป็นมิติใหม่ที่เราชาวหมออนามัยบ้านลำกะ  พยายามสร้างให้ชุมชนคิดเอง ทำเอง  โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา  คอยให้คำแนะนำ (ทีมสุขภาพเริ่มคิดและทำเอง  แม้จะเป็นก้าวแรก แต่ส่งผลให้พวกเรา(หมออนามัย)เริ่มมองเห็นพลังในทีมที่หัดเดินก้าวแรก

        และนี่คือเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่เริ่มแตกยอด  ซึ่งเราบ่มเพาะ  รดน้ำ  พรวนดิน  ใส่ปุ๋ย และคอยดูแลเอาใจใส่   เฝ้าดูการเจริญเติบโต   ออกดอกและให้ผลต่อไปในวันข้างหน้า  นี่คือความภูมิใจเล็กๆที่เราคาดหวัง  แม้จะช้าแต่เชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานชุมชนด้านสุขภาพความเห็น (0)