โครงการ รวมพลังหนุ่มสาวและผู้สูงวัยร่วมใจสร้างสังคมไทยเอื้ออาทร

opgkm
เป้าหมาย : เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยของผู้สูงอายุ และกลุ่มหนุ่มสาว (เยาวชน) โดยให้ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน อันเป็นการ สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ซึ่งจะนำไปสู่การช่วยเหลือพึ่งพา และความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ และการปฏิบัติต่อกัน ตามที่ควรพึงปฏิบัติ และนำไปปฏิบัติในครอบครัวและสังคม เพื่อให้เกิดการดำเนินชีวิตร่วมกัน อย่างมีความสุข

โครงการ รวมพลังหนุ่มสาวและผู้สูงวัยร่วมใจสร้างสังคมไทยเอื้ออาทร

 

1.      คำสำคัญ :         เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ,กระบวนการการมีส่วนร่วม

 

2.      จังหวัด :           สุโขทัย

 

3.      กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สูงอายุ และกลุ่มหนุ่มสาว (เยาวชน) ในพื้นที่ อำเภอศรีสำโรง

 

4.      เป้าหมาย : เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยของผู้สูงอายุ และกลุ่มหนุ่มสาว (เยาวชน) โดยให้ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน อันเป็นการ สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ซึ่งจะนำไปสู่การช่วยเหลือพึ่งพา และความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ และการปฏิบัติต่อกัน ตามที่ควรพึงปฏิบัติ และนำไปปฏิบัติในครอบครัวและสังคม เพื่อให้เกิดการดำเนินชีวิตร่วมกัน อย่างมีความสุข

 

5.       สาระสำคัญของโครงการ : จุดเริ่มของโครงการเกิดจากองค์ความรู้ที่ได้จากเวทีเสวนาเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อสังคม ที่ผู้สูงวัยได้ทำในวาระต่างๆ ที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีสำโรง จ.สุโขทัยได้ดำเนินการมา  แล้วมีข้อสรุปเห็นตรงกันว่า ปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น แต่จริยธรรมกลับลดน้อยลงไป ส่งผลให้เกิดปัญหามากมายตามมา  ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยเป็นปัญหาหนึ่ง ที่ส่งผลต่อความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างหนุ่มสาว และผู้สูงอายุที่นับวันห่างไกลกันออกไปทุกที เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว และระดับสังคมท้องถิ่น อำเภอศรีสำโรงก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน นับวันวัยรุ่น และผู้สูงอายุก็ห่างกันออกไปทุกที ความผูกพัน ความเอื้ออาทร ความเคารพเชื่อฟังของวัยรุ่นต่อผู้ใหญ่เริ่มเลือนหายไปจากสังคมไทย ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพใจ และสุขภาพกายที่เสื่อมโทรม  

ความรัก ความอบอุ่น การให้ความสำคัญต่อผู้สูงวัยของลูกหลาน และความเข้าใจระหว่างกันจึงเป็นเหมือนยาวิเศษที่จะเยียวยาสภาพจิตใจ และร่างกายของผู้สูงวัยให้      กลับคืนมาได้ โครงการนี้จึงเกิดขึ้นมา และประโยชน์อีกทางหนึ่งคือลูกหลานจะได้ซึมซับ            คุณค่านำประสบการณ์ของผู้สูงวัยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

6.      เครื่องมือที่ใช้ : กิจกรรมระหว่างคนสองวัย ชึ่งออกแบบเป็น 2 ขั้นตอนคือ 1.ขั้นตอนกิจกรรมระดับตำบล จัดทำเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยระหว่างคนสองวัย และเป็นการสกัดองค์ความรู้ของท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมด้านสุขภาพเป็นสื่อ 2.กิจกรรมระดับอำเภอเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ร่วมกันระดับอำเภอโดยมีฐานมาจากการสรุปบทเรียนระดับตำบล นำมารวมกันและเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมด้านสุขภาพและประเพณี วัฒนธรรม

 

7.      การจัดระบบ โครงสร้าง กระบวนการทำงาน : โครงการนี้มีศูนย์ ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนศรีสำโรง เป็นแกนกลางในการทำงาน พร้อมประสานเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนภายในในจังหวัดสุโขทัยที่เคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกันมาก่อน มาช่วยกันทำงาน โดยมีการออกแบบการทำงานโดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

 

8.      ขอบเขตและระยะเวลาดำเนินโครงการ : ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546- พฤษภาคม 2547 โดยดำเนินการกับเยาวชน และผู้สูงวัย ในพื้นที่ 13 ตำบล ของอำเภอศรีสำโรง

 

9.      การประเมินผลและผลกระทบ : มีการติดตามผลกระทบของโครงการจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า โครงการนี้ส่งผลกระทบที่ส่งเสริมให้เกิดความเอื้ออาทรกันระหว่างคนสองวัยเพิ่มมากขึ้น ทั้งต่อวิถีชีวิต และทางความคิด

 

10.  ความยั่งยืน : ตามหลักการที่วางไว้มีการจัดตั้งเครือข่ายเป็นรูปธรรมระหว่างคนสองวัย แต่เมื่อเวลาผ่านไปจากการศึกษาพื้นที่พบว่าไม่ได้มีการสานต่อหลังจากจบโครงการ

 

11.  จุดแข็ง และอุปสรรค : การออกแบบกิจกรรมมีความน่าสนใจถ้าทำได้ตามที่วางแผนไว้มีการกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ในระดับอำเภอ แต่ขณะเดียวกันก็กลายเป็นข้อจำกัดเพราะในเวทีระดับตำบลไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดทำได้เพียงบางหมู่บ้าน ถ้าในอนาคตสามารถแก้ไขจุดนี้ได้ก็น่าจะส่งผลดีระหว่างคนสองวัย นอกจากนี้ความต่อเนื่องของโครงการก็เป็นอุปสรรคเพราะผู้ทำโครงการมีการโยกย้าย ตัวเยาวชนก็ออกไปเรียนหนังสือนอกพื้นที่ และตัวโครงการก็ทำเพียงปีเดียว

 

12.  ที่ติดต่อ :

                1 .จิรพงศ์ ผลนาค ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีสำโรง(ปัจจุบัน อำเภอศรีนคร) โทร. 081-8880259

                2. ธีรนุช สีตะสุต ชมรมศึกษาเพื่อจังหวัดสุโขทัย      โทร. 055-683171-2 , 081-9733497

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวทีเรียนรู้ของทีมOpg KM

คำสำคัญ (Tags)#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#เวที#กระบวนการการมีส่วนร่วม

หมายเลขบันทึก: 72076, เขียน: 11 Jan 2007 @ 13:04 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 21:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)