Contact

สัมภาษณ์นิสิตแต่งกายถูกระเบียบ ลำดับที่ 3

  พยายามทำในสิ่งที่จะทำให้ดีที่สุดก่อน ไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็ไม่เสียใจ  

        เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 ดิฉันได้พบกับนิสิตแต่งกายถูกระเบียบ ซึ่งหมายถึงนิสิตที่แต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548 ชื่อ นายภูษิต  ปานมารศรี  นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  ชั้นปี 2  ภาคปกติ 
            แรงจูงใจการแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ
            1. มีความคิดว่าการฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้อง
            2.  อยากเป็นผู้นำแฟชั่นด้านการแต่งกายชุดนิสิตที่ถูกระเบียบให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร
            ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย
            
อยากให้รุ่นพี่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง
                      
            สถานที่ที่พบนิสิต  อาคารอเนกประสงค์

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 72072, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #มหาวิทยาลัยนเรศวร#แรงจูงใจ#ข้อเสนอแนะ#คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

Recent Posts 

Comments (0)