เสียงกู่จากชาวมอดินแดง ร่วมแรง ร่วมใจ

 กำหนดการสดๆ หลังจากที่ได้เรียนท่านเอื้อ ศ.ดร.สุมนต์ และ ท่านเอื้อรังสรรค์ เพื่อเตรียมการทั้งในรั้วและนอกรั้วมอดินแดง

 กำหนดการ สานสร้างสังคม "เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๙ หรือ UKM9 หรือ UKM ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐"

 ๑๕ มกราคม ๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. BAR ประชุมซักซ้อมทีมงานศูนย์บริการวิชาการ เพื่อเตรียมงาน UKM9 และ รับดูงานจาก ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

 ๑๖ มกราคม ๕๐ เวา ๑๓.๓๐ น. รับดูงาน การจัดการความรู้จาก ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

 ๒๒ มกราคม ๕๐ สัมมนา HA_KM สสจ จังหวัดอุบลราชธานี

 ๒๓ มกราคม ๕๐ ๑๓.๓๐ น. ประชุม KM สอน และ วิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ๒๓ มกราคม ๕๐ ๑๕.๐๐ น. BAR ประชุมกรรมการทุกชุด สรุปความก้าวหน้า เสวนามหาวิทยาลัยเครือข่ายการจัดการความรู้ UKM9

 ๗ กุมภาพันธ์ ๕๐ ลปรร กับท่าน คนไร้กรอบ

 ๘ กุมภาพันธ์ ๕๐ สัมมนา "คุณอำนวยแห่ง UKM รุ่นที่ ๓"

 ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ เสวนาเครือข่าย UKM9

 ๑๒ กุมภาพันธ์ AAR UKM9

JJ2007