วันนี้ มีพิธีเปิดการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการอบรมที่มีระเบียบวินัยและเข้มแข็ง สมกับเป็นชายชาติทหาร ผู้เข้าอบรมนอกจากจะเป็นทหารแล้ว ยังเป็นครูด้วย โดยเป็นครูที่จะไปสอนการศึกษานอกโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับทหารที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับในแต่ละหน่วยทหาร ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นทหารเกณฑ์ ที่เข้ามารับใช้ชาติในแต่ละปี

การอบรมครู กศน.

    เห็นกระบวนการอบรมแล้ว เห็นใจทั้งผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากร เพราะ ตลอดระยะเวลาการอบรม 10 มีรายการอบรมยาวเหยียด ตั้งแต่ 8.30 - 21.00 เรียกว่าตั้งแต่เช้าถึงค่ำ อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาความรู้ และเทคนิควิธีต่างๆ ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูการศึกษานอกโรงเรียน

วันที่ 10 ม.ค. 2550
          08.30-10.30          รายงานตัว/รับเอกสาร
          10.30-12.00          พิธีเปิด/บรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร"
          13.00-14.30          ภารกิจและบทบาทการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร
          14.30-16.30 น.      ปฐมนิเทศ/โครงสร้างและการบริหารงานสำนักบริหารงาน กศน.
          19.00-21.00 น.      Pre Test/ ความคาดหวัง/กิจกรรมละลายพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธ์

วันที่ 11 ม.ค. 2550 
          08.30 - 10.30 น.    การปฏิรูปการศึกษากับการจัด กศน.
          10.30-12.00 น.      หลักความเชื่อพื้นฐานในการจัด กศน.
          13.00-1500 น.       จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการถ่ายทอด
          15.00-21.00 น.      โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 12 ม.ค. 2550
          08.30 - 10.30 น.    การจัดกระบวนการเรียนร้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          10.30-12.00 น.      รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.
          13.00-1500 น.       หลักและกระบวนการวิเคราะห์หลักสูตร/การวิเคราะห์หลักสูตร/สาระเรียนรู้หมวดวิชาภาษาไทย
          19.00-21.00 น.      หลักและกระบวนการวิเคราะห์หลักสูตร (ต่อ)

วันที่ 13 ม.ค. 2550
         08.30-12.00 น.       ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการพบกลุ่ม นศ.ของ ศบอ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ
         13.00-16.30 น.       สรุปผลการศึกษาดูงาน
         19.00-21.00 น.       หยุด

วันที่ 14 ม.ค. 2550             หยุด

วันที่ 15 ม.ค. 2550
         08.30-10.30 น.      การวิเคราะห์หลักสูตร/สาระเรียนรู้หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
         10.30-12.00 น.      การวิเคราะห์หลักสูตร/สาระเรียนรู้หมวดวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น
         13.00-143.0 น.      การวิเคราะห์หลักสูตร/สาระเรียนรู้หมวดวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น
         14.30-16.30 น.      การวิเคราะห์หลักสูตร/สาระเรียนรู้หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น
         19.00-21.00 น.      การวิเคราะห์หลักสูตร/สาระเรียนรู้หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2 ม.ต้น

วันที่ 16 ม.ค. 2550
          08.30-12.00 น.    การจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
          13.00-16.30 น.    การจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ (ต่อ)
          19.00-21.00 น.    การจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ (ต่อ)

วันที่ 17 ม.ค. 2550
         08.30-12.00 น.     การวัดผลและประเมินผลการเรียน
         13.00-16.30 น.     งานธุรการและงานทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
         19.00-21.00 น.     E-Learning

วันที่ 18 ม.ค. 2550
         08.30-12.00 น.     ประสบการณ์และแนวทางการจัด กศน. ในหน่วยทหาร/อภิปรายปัญหาการดำเนินการ
         13.00-14.00 น.     การเรียนรู้รายบุคคล
         14.00-16.30 น.     ประมวลความรู้จากการอบรม
         19.00-21.00 น.     กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันที่ 19 ม.ค. 2550
        08.00-10.30 น.      Post test/ประเมินผลการอบรม
        10.00-12.00 น.      พิธีปิดการอบรม