การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง

นันทวัน นารัตน์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงาน เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล การดำเนินงานในทุกระดับ และเพื่อรองรับระบบติดตามประเมินผลในการพัฒนาระบบงานข้อมูลหน่วยบริการปฐม ภูมิจังหวัดอ่างทอง (E-CARE)

วิธีการศึกษา
- จัดอบรมบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุข (GIS) ให้กับบุคลากรระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวน 50 คน และนำข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (ภาพถ่ายสี ORTHOPHOTO จังหวัดอ่างทอง สัดส่วน 1: 40,000 ) ให้กับเครือข่ายอำเภอเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขและจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุขและเผยแพร่ผลการดำเนินงานทาง website

ผลการศึกษา
- พบว่า เกิดโครงการ 4 โครงการ

1) โครงการพัฒนาระบบดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้ข้อมูล GIS ทำให้ทราบถึง ความครอบคลุม การกระจายและปริมาณผู้พิการตามสภาพพื้นที่ต่างๆ

2) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดระยะทางสถานพยาบาลเพื่อจัดเครือ ข่ายสถานพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้ทราบถึง สภาพพื้นที่เขตรอยต่อ เส้นทางคมนาคมและระยะทางในการคมนาคม

3) การใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้ระบบ GIS ในการป้องกันควบคุมโรค ทั้งระดับอำเภอและระดับตำบล และการใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการควบคุมป้องกันไข้หวัดนกทำให้สามารถ ดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศที่เห็นสภาพพื้นที่จริง

สรุป
- การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณที่ต้อง จัดการในด้านลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรม ฯ และต้องอาศัยผู้มีความรู้ในการใช้โปรแกรมที่มีความสลับซับซ้อน ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ต้องมีการพัฒนาเป็นระบบข้อมูลที่ สามารถเตือนภัยได้ ซึ่งต้องใช้ฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา (real time) ดังนั้น เพื่อให้คนอ่างทองมีสุขภาพดีทุกภาคส่วนในจังหวัด จึงควรมีการร่วมสร้างนวตกรรมใหม่ๆในการทำงานร่วมกัน จะทำให้เกิดภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงจาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 71959, เขียน: 10 Jan 2007 @ 23:06 (), แก้ไข: 08 May 2012 @ 15:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

วีรพล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านเจ้าของผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง กระผม กำลังศึกษาอยู่ กระผมมีความประสงค์อย่างได้ผลงานของท่านเพื่อนำไปศึกษา และนำเสนอภายในห้องเรียน จึงขอโปรดท่านได้กรุณากระผมด้วยครับ