มาประชาสัมพันธ์การประชุมอบรมภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะรายการที่สองเรื่อง

"Trends and Issues in L2 Reading and Research" โดย Prof. Fredericka Stoller จาก Northern Arizona University  

       ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ESL methodology and pedagogy, curriculum and materials development, second language reading, project-based ,content -based ,disciplinary writing ลองดูตารางการประชุมและการอบรมในวันต่างๆนะครับ 

 

Date Time / Place Title Speaker(s) Contact person
Jan 11, 2007 Thursday  1.30 to 2.30 pm Computer Lab 1,
Classroom Building
My Access: a web-based writing tool Mr. Wei Jin Assoc. Prof. Songporn Tajaroensuk
Jan 16, 2007  Tuesday 9:30 – 12:00 and 13:00 - 15:00 Meeting Room 2C Building  "Trends and Issues in L2 Reading and Research" Prof. Fredericka Stoller Dr. Sirinthorn Seepho
Jan. 29, 2007 Monday  8:30 - 4:30Surasummanakarn Hotel "Language Teaching Methodology and Research in
the Thai Context"
 
One-day Conference Dr. Sirinthorn Seepho
Jan. 29, 2007 Monday 16:00 - 19:00 pm Meeting Room 1C building “Trends and Issues in Technology- Enhanced Language Learning Research”    Assoc. Prof. Dr. Deborah Healey Dr. Sirinthorn Seepho
Jan 30-31, 2007 Tuesday – Wednesday 8:00 – 4: 00 pm  ELRU "The Practical Application of
Technology in English
Language Teaching"
Two-day workshop By John Eyles Dr. Nattaya Puakpong  

 

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">รับผู้สนใจเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย ถ้าสนใจติดต่อที่คุณนางสุวิมล  ฉ่อนเจริญ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 0-4422-4213  ทุกรายการน่าสนใจนะครับผู้อ่านว่าอย่างไรบ้างครับ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <div id="smileyDIV7"> <div style="text-align: center"></div> </div> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">         </p>