ช่วงนี้เป็นช่วงของการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มี งานกลุ่ม 1 อย่างที่นักศึกษาต้องทำคือเขียนโครงการ ซึ่งจริงๆ ก็ไม่ต้องการที่จะต้องสมบูรณ์มากนัก เพียงแต่ต้องการดูความคิดเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งที่นักศึกษาจะทำในชุมชนเท่านั้น

 ที่กล่าวมานั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ประเด็นสำคัญอยู่ที่นี้

ในหัวข้อ การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ นักศึกษาเขียนว่า "ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ร้อยละ 70" ได้ให้นักศึกษาแต่ละคนในกลุ่มอ่านแล้วถามว่าเข้าใจว่าอย่างไร ก็มีความเข้าใจใน 2 แบบ คือ กลุ่มหนึ่งเข้าใจว่า ร้อยละ 70 เป็นส่วนของความรู้ อีกกลุ่มหนึ่ง เข้าใจว่า ร้อยละ 70 เป็นเรื่องของจำนวนคน

 จึงให้นักศึกษาได้อภิปรายกัน ในที่สุดเขาก็เกิดความเข้าใจว่าประเด็นแบบนี้ต้องเขียนอย่างไร โดยที่อาจารย์ไม่ต้องบอกตั้งแต่แรก

สำหรับการสอนนักศึกษาในภาคปฏิบัติมีประเด็นหลายอย่างมากที่เราสามารถสอนได้ และอย่าลืมเอามา ลปรร. กันนะครับ