งานธุรการ เป็นดัชนีที่ 10.1 ในองค์ประกอบที่ 10  สำหรับงานธุรการ ในการประเมินรอบนี้มีการปรับเกณฑ์ ดังนี้

เกณฑ์การตัดสิน (เดิม)

 • มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 • มี (1) + มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
 • มี (2) + มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
 • มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
 • มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

เกณฑ์การตัดสิน (ที่ปรับใหม่)

 • มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 • มี (1) + มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
 • มี (2) + มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
  อย่างน้อย 1 เรื่อง
 • มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับ
  มากกว่า หรือเท่ากับ 3.0
 • มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

  ผู้รับผิดชอบในดัชนี คือ คุณวายุส์ แก้วฉิม ซึ่งกำลังเตรียมในเรื่องของคู่มือ และเรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  การปรับเกณฑ์ดังกล่าวได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันจาก
  QA Talk และนำข้อเสนอแนะของกรรมการมาปรับปรุง (คลิ๊ก)

           ความพึงพอใจในงานธุรการครั้งที่ผ่านมา (คลิ๊ก)                                                                                 บอย สหเวช
                                                                                 10 ม.ค. 50