เมื่อวันสุดท้ายของการทำงานปี 49 ผมเชิญชวนหลายคน ช่วยกันจัดโต๊ะทำงานให้สะอาดเรียบร้อย ผมเรียกกิจกรรมดังกล่าวว่า Small Cleaning Day แล้วแต่ความสมัครใจครับ

   โต๊ะทำงานส่วนใหญ่เวลากลับบ้าน จะกองเอกสารไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของโต๊ะตามที่ผมได้ตกลงกันไว้ในการจัดโต๊ะทำงาน แต่มีโต๊ะทำงานอยู่ 2 โต๊ะในห้องทำงานของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ เวลาที่กลับบ้านแล้ว เจ้าของโต๊ะจะเก็บของเรียบร้อยจนหมด ไม่มีเอกสารวางกองให้เห็นอยู่เลย ไม่ว่าผมจะเชิญชวนให้ทำ 5 ส. หรือไม่ทำ ทั้ง 2 คนก็ทำจนเป็นความเคยชินไปแล้วครับ

    ผมอดที่จะนำมาชื่นชมไม่ได้ครับ ทั้ง 2 คน เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน คือ คุณกมลพร เซี่ยงว่อง และคุณสำเริง  ฟากฟื้น ได้แอบไปถามเคล็ดลับของคุณสำเริง ว่าเก็บเอกสารบนโต๊ะให้เรียบร้อยอย่างไร

    คุณสำเริง เฉลยให้ผมฟังว่า งานที่ผมทำไม่เสร็จเวลากลับบ้านผมจะวางไว้ที่เก้าอี้ เพราะกันลืม แต่ถ้าทำเสร็จแล้วก็จะเก็บเข้าตู้ครับ สำหรับคุณกมลพร เท่าที่ผมสังเกตเค้าจะพยายามทำงานให้เสร็จวันต่อวัน พยายามไม่ให้มีงานค้าง <p align="left"> </p><table border="0"><tbody>

   

 โต๊ะทำงานคุณสำเริง  ฟากฟื้น

 โต๊ะทำงานคุณกมลพร  เซี่ยงว่อง

</tbody></table><p align="right">

                                                                                                                  บอย สหเวช
10 ม.ค. 50</p>