เริ่มจากมีผู้ป่วย อุบัติเหตุ และมี compartment syndrome แล้วเกิดไตวายและเสียชีวิต  จึงได้มีการทำ dead case conference   ได้ มีการ review literature  และกำหนดเป็น protocal ขึ้น  จัดทำสมุดบันทึก หลังจากที่นำไปใช้ก็มีการปรับ protocal เพื่อให้เหมาะสมมากขึ้น   ผลที่ได้คือสามารถ ลดระยะเวลา ตั้งแต่ผู้ป่วย admit ได้รับการวินิจฉัย และได้รับการผ่าตัดรักษา ให้เร็วขึ้น  และพบว่าถ้าน้อยกว่า 7 ชั่วโมง จะให้ผลที่ดี  และ ระบบงานนี้เป็นที่ยอมรับ จนเกิดระบบ fast tract ที่พยาบาลสามารถรายตรงถึงหัวหน้ากลุ่มงานได้ทันที  และ ถ้ามีพยาบาลเข้ามาใหม่สามารถอ่านและปฏิบัติตามได้ไม่ยาก