- ได้สอนหนังสือให้นักเรียนเกิดความรู้และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในบทเรียน เกิดความเข้าใจ นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำให้เป็นคนที่มีคุณค่าในสังคม

      - ได้ใกล้ชิดกับนักเรียนทำให้ผูกพันมีความสุขเมื่อเห็นนักเรียนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา และนักเรียนไม่ลืมคุณครู ได้รู้ปัญหาของนักเรียนและร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน จนทำให้เกิดผลดีและสิ่งที่ดีทำให้นักเรียนมีความสุข