เรียน  ท่านผู้รับผิดชอบด้าน MOU ที่มีรายชื่อบล็อค และต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน  

          ในเบื้องต้น ต้องขออภัยที่ตั้งบล็อคให้ แต่ไม่ได้แจ้ง User และ Password  เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการปฏิบัติงานบางประการ   บัดนี้ พร้อมแล้ว

          หากสถานศึกษาใดต้องการ User และ Password กรุณาโทรศัพท์ไปที่  081-603 3333 รองฯรัฐเขต  เพื่อขอรับ User และ Password สำหรับใช้งานบล็อคต่อไป

          ขอบคุณครับ