กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันพระบรมราชชนกและสภาการพยาบาล ได้สร้างหลักสูตร พยาบาลศาสตร์สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขขึ้นมา เพื่อให้ทุกสถานีอนามัยมีพยาบาลวิชาชีพประจำ  โดยให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่จบ พอ. (พนักงานอนามัย, สาธารณสุขชุมชน) มาสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีทั่วประเทศ โดยรุ่นแรก 49 เปิดทั้งหมด 5 แห่ง รวม 260 คน ทุกท่านมีความเห็นอย่างไรกันบ้าง