การเลือกรับประทานอาหารที่ดีควรคิดถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารนั้นๆ ไม่เพียงแต่คิดถึงประโยชน์แต่ต้องคิดถึงโทษที่ไดรับจากอาหารประเภทนั้นๆ