ทบทวนเครื่องมือkm

เครื่องมือ KM

 • การทบทวนหลังปฏิบัติ After action review :AAR
 • ชุมชนนักปฏิบัติ Communities of practice : CoP
 • กำหนดทิศทางการหาความรู้ ตรวจสอบความรู้ Conducting a knowledge audit
 • การเชื่อมโยงความรู้ Connections
 • การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ Developing a knowledge management straegy
 • ศูนย์รวมความรู้ Knowledge centers
 • การเก็บเกี่ยวความรู้ Knowledge harvesting
 • จัดลำดับองค์ความรู้ Knowledge Learning and Information Management Toolkit :KLIMT
 • เพื่อนช่วยเพื่อน Peer assists
 • การสร้างเครือข่ายทางสังคม Social network analysis
 • การบอกเล่าเรื่องราว Storytelling
 • White pages นำข้อมูลมาออนไลน์
 • Exit interviews เป็นเครื่องมือที่จะให้ได้มาซึ่งความรู้จากการสัมภาษณ์
 • Identifying and sharing best practices เป็นการพิสูจน์และแบ่งปันความรู้เพื่อให้ได้วิธีการทำงานแบบใหม่ๆ ได้มาตรฐานการทำงานแบบใหม่ หรือ Best Practices และมีการ Benchmarking
 

ชุมชนนักปฏิบัติ Communities of practice : CoP

                การร่วมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการกลายเป็นชุมชน โดย

·        สนใจเรื่องเดียวกัน ต้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์

·        เป็นกลุ่มที่มีแรงปรารถนาที่จะพัฒนาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งร่วมกัน

·        มีเป้าหมายร่วมกัน มุ่งมั่นร่วมกันที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น

·        วิธีปฏิบัติคล้ายกันใช้เครื่องมือและภาษาเดียวกัน

·        มีบทบาทในการสร้างและใช้ความรู้

·        มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

·        มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้ไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย

·        มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง พื่อเพิ่มความเข้มแข็ง

 

ข้อควรระวัง

·        ให้มีการเรียนรู้ใกล้ชิดกับการปฏิบัติให้มากที่สุด อย่าด่วนหลวมตัวที่จะสกัดความรู้จาก CoP หรือเปลี่ยนความรู้จาก CoP ไปเป็นหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรม

·        แนวคิดปัจจุบันเปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรู้ ไปสู่การเชื่อม่อระหว่างบุคคล อย่าสร้างห้องสมุดที่เต็มไปด้วยเอกสาร ให้สร้างบัตรรายชื่อบุคคลเพื่อเชื่อมต่อระหว่างบุคคลต่อบุคคล

·        ความสำเร็จของชุมชน ต้องคิดถึงการพัฒนาแนวปฏิบัติ และการพัฒนาชุมชน

·        ความพยายามที่จะเปลี่ยนความรู้ที่ฝังลึกมาเข้ารหัสไว้ในลักษณะของเอกสารอาจจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีเกิดเป็นขยะของข้อมูลข่างสารที่ไม่มีคนใช้สุดท้ายคนก็ยังต้องการความช่วยเหลือในเรื่องประสบการณ์จากเพื่อนร่วมทาง

  กำหนดทิศทางการหาความรู้ ตรวจสอบความรู้ Conducting a knowledge audit  เพื่อ

·        การกำหนดทิศทางของความรู้

·        การตรวจสอบความรู้ในอดีตเป็นการตรวจสอบความรู้โดยการวัดผลการทำงานกับมาตรฐาน

สิ่งที่จำเป็นในการตรวจสอบ knowledge audit

·        องค์ความรู้ที่จำเป็นขององค์กรคืออะไร

·        มีแหล่งหรือทรัพย์สินความรู้อะไร และอยู่ที่ไหน

·        ช่องว่างขององค์ความรู้ที่เกิดขึ้นคืออะไร

·        ทำให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ในองค์กรได้อย่างไร

·        อะไรคือตัวขัดขวางในกระบวนการความรู้เช่น กระบวนการเทคโนโลยี

ประโยชน์ของ knowledge audit

·        ทำให้เกิด evidence –based ในองค์กร และมีการหมุนเวียนความรู้และใช้ภายในองค์กร

·        ทำให้มีการขยายองค์ความรู้ที่แท้จริงและชี้ให้เห็นถึงการพัฒนา

·        สร้างเป็นแผนที่ความรู้ที่เกิดขึ้นในองค์กร

·        ช่วยให้องค์กรมีความชัดเจนในเรื่องความรู้ เป็นสิ่งจำเป็นที่สนับสนุนให้เป้าหมายของกิจกรรมของบุคคลและทีม ชัดเจน

·        เป็นการเตรียมแผนที่ความรู้ กระบวนการสื่อสาร และการสร้างเครือข่าย

·        จัดเก็บเป็นความรู้พกพาโดยสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และมีศักยภาพ

·        ทำให้เกิดรายการทรัพย์สินความรู้ knowledge assets เรื่องที่เราจำเป็นต้องรู้คืออะไร เราจะไค้นหารายละเอียดได้จากที่ไหน เรานำสิ่งไหนกลับมาใช้บ้าง เราต้องไปพูดคุยปรึกษาหารือกับใคร

·        กรณีต้องสร้างแนวปฏิบัติพอเพียงที่รวดเร็วไม่ต้องไปค้นหาจากงานวิจัย เพื่อที่จะสร้างแนวทางขึ้นมาใหม่

 

การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ Developing a knowledge management strategy

      เป็นแผนซึ่งอธิบายถึงการจัดการความรู้ขององค์กรให้ดีขึ้นได้อย่างไร มาดูกันเลยดังนี้

·        แหล่งดึงดูดที่ทำให้เกิดความสำเร็จ

·        ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร

·        มีความเข้าใจและมีความตระหนักในเรื่องการจัดการความรู้ขององค์กรเพิ่มขึ้น

·        เกิดการสื่อสารในเรื่องการปฏิบัติการจัดการความรู้ที่ดี

·        เกิดความชัดเจน ในการวางแผนการสื่อสารเกี่ยวกับทิศทางที่จะไป และจะวางแผนอย่างไรต่อไป

·        เกิดการยอมรับต่อการวัดผลของความก้าวหน้า

 

การเชื่อมโยงความรู้ Connections

                เป็นศูนย์ในการเป็นแหล่งข้อมูลในการแบ่งปันความรู้

 ศูนย์รวมความรู้ Knowledge centers  ลักษณะคล้ายๆห้องสมุด แต่มีความกว้างกว่า ซึ่งมีการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับข้อมูลสารสนเทศ 

การเก็บเกี่ยวความรู้ Knowledge harvesting

            เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเก็บเกี่ยวความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ และการสร้างความรู้ที่ได้จากบุคคลอื่น

 

เพื่อนช่วยเพื่อน Peer assists

                  เป็นการประชุมซึ่งเชิญสมาชิกจากทีมอื่นมาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ทีมซึ่งต้องการความช่วยเหลือ มีประโยชน์ คือ การป้องกันมิให้ทำผิดพลาดอย่างที่คนอื่นเคยทำมาแล้ว 

การสร้างเครือข่ายทางสังคม Social network analysis

      เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หน่วยงาน และองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ในการช่วยเหลือหรือหน่วงเหนี่ยวการไหลของความรู้

 

การบอกเล่าเรื่องราว Storytelling

      เป็นการแบ่งปันความรู้โดยการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความหมายหรือสำคัญ ซึ่งอาจจะจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้

        ผลของการบอกเล่าเรื่องราวและลักษณะของเรื่องที่เล่า

·        ก่อให้เกิดอารมณ์รื่นรมย์

·        ช่วยถ่ายทอดข่าวสาร

·        ช่วยรักษาวัฒนธรรม

·        ช่วยสร้างสัมพันธภาพ

·        สร้างชุมชน

·        ส่งเสริมให้เกิดนวตกรรม

·        ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กร

คุณสมบัติของผู้เล่า

·        บอกเล่าต้องมีความชัดเจน

·        เรื่องเล่าที่บอกเล่าทำให้ผู้ฟังเข้าไปร่วมอยู่ในความคิด มีความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่เล่า

·        มีความต้องการที่จะหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาเรื่องราว

·        เรื่องเล่าต้องเป็นเรื่องที่ผู้อ่านเขาใจง่าย

·        เล่าจากมุมมองของคนสำคัญคนใดคนหนึ่ง

·        เป็นเรื่องที่มีความแปลกในระดับหนึ่ง

·        สอดแทรกแนวคิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวให้มากที่สุด

·        เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นาน

·        ต้องเป็นเรื่องจริง

·        ควรเป็นเรื่องลงท้ายด้วยความสุข

White pages นำข้อมูลมาออนไลน์

      เป็นการนำความรู้ ข้อมูลต่างๆทั้งหมดมา online เพื่อให้สามารถค้นหาทีม เพื่อนซึ่งมีความรู้ และผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#เครื่องมือkm

หมายเลขบันทึก: 71251, เขียน: 07 Jan 2007 @ 10:12 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 21:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ได้เรียนรู้ด้วยครับ  ขอบคุณครับ
 • ขอบคุณค่ะ อ่านด้วยกัน