คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ... ในอดีต-ปัจจุบัน


 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ... ในอดีต

*ความเป็นมา
  -ในปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจ สำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา ได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาดังนี้
 -พ.ศ. 2499 จอมพล ป.พิบูลสงคราม - จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
-พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
-พ.ศ. 2503 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
-พ.ศ. 2504 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
พ.ศ. 2505 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
พ.ศ. 2506 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
พ.ศ. 2507 งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

พ.ศ. 2508 จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี

พ.ศ. 2509 จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี

พ.ศ. 2510 จอมพล ถนอม กิตติขจร - อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย

พ.ศ. 2511 จอมพล ถนอม กิตติขจร - ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง
พ.ศ. 2512 จอมพล ถนอม กิตติขจร - รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
พ.ศ. 2513 จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
พ.ศ. 2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร - ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
พ.ศ. 2515 จอมพล ถนอม กิตติขจร - เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
พ.ศ. 2516 จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
พ.ศ. 2517 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ - สามัคคีคือพลัง
พ.ศ. 2518 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ - เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี
พ.ศ. 2519 หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช - เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้
พ.ศ. 2520 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
พ.ศ. 2521 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
พ.ศ. 2522 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ - เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
พ.ศ. 2523 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ - อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
พ.ศ. 2524 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

พ.ศ. 2525 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

พ.ศ. 2526 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม

พ.ศ. 2527 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา

พ.ศ. 2528 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

พ.ศ. 2529 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2530 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2531 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2532 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2533 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2534 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ - รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
พ.ศ. 2535 - นายอานันท์ ปันยารชุน - สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
พ.ศ. 2536 - นายชวน หลีกภัย - ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2537 - นายชวน หลีกภัย - ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2538 - นายชวน หลีกภัย - สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2539 - นายบรรหาร ศิลปอาชา - มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

พ.ศ. 2540 - พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ - รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
พ.ศ. 2541 - นายชวน หลีกภัย -ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
พ.ศ. 2542 - นายชวน หลีกภัย ขยัน - ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
พ.ศ. 2543 - นายชวน หลีกภัย - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
พ.ศ. 2544 - นายชวน หลีกภัย - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
พ.ศ. 2545 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
พ.ศ. 2546 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
พ.ศ. 2547 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน
พ.ศ. 2548 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
พ.ศ. 2549 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
พ.ศ. 2550 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ - มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
พ.ศ. 2551 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ - สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
พ.ศ. 2552 - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
พ.ศ. 2553 - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม 
พ.ศ. 2554 - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
พ.ศ. 2555 - น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  "สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี "
พ.ศ. 2556 - น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร - รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
พ.ศ. 2557 - น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร -กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง”

"คำขวัญวันเด็ก ของ พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา (ปี 2558-2566)
พ.ศ. 2558 - ความรู้ คู่คุณธรรม  นำอนาคต

พ.ศ. 2559 - เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

พ.ศ. 2560 - เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง 

พ.ศ. 2561 -  รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี่                             

พ.ศ. 2562 - เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

พ.ศ. 2563 - เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

พ.ศ. 2564 - เด็กไทยวิถีใหม่ รวมใจสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม

พ.ศ. 2565 - รู้คิดรอบคอบ  รับผิดชอบต่อสังคม

พ.ศ. 2566 - รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี

 

“วันเด็ก”   คาราบาว       

        *วันเด็ก  ให้เด็กเดินตามใคร 
    แม่ตั้งวงไพ่   พ่อตั้งวงเหล้า 
    ชกกันเหมือนมวยตู้วันเสาร์   ตีศอกโยนเข่า 
    เอาให้ตายให้ตาย
       
        *เสียงด่า ไม่ต้องหาคําแปล  
    ด่าพ่อล่อแม่  ก็ปู่ย่าตายาย  
    ห้ามปรามเดี๋ยวจะถูกเลขท้าย เป็นเรื่องผู้ใหญ่ ผัวเมียตีกัน 
  
         *ดีกันก็รวมหัวใช้เรา  ใช้ไปซื้อเหล้าใช้ดูต้นทาง  
    ทําตัวให้เด็กดูตัวอย่าง  ลูกไม้ไม่ห่างจากโคนต้นไม้
           
         *วันเด็ก เราเป็นเด็กเกเร เพราะสังคมโปเก มีผู้ใหญ่นําเรา  
     สร้างเธคให้เด็กได้โยกบั้น.... ดมยาดื่มเหล้า เอาให้เมาเช็ดดิน  

         *ลูกหลาน   ต้องคืบคลานลงเหว  อนาคตเลวๆ   ก็ผู้ใหญ่ตัวดี 

     คําขวัญเขียนกันได้ทุกปี เผื่อผู้ใหญ่บ้างซิ สมดุลกัน

         *อันว่าคําขวัญเท่าที่ฉันผ่านมา  
      เปรียบเหมือนตัวยาซีม่าโลชั่น  
      แต่สังคมวันนี้แย่ยิ่งกว่าสังคัง  
      เขียนให้เด็กได้ฟังมันก็ยังไม่พอ 
         

         *พ่อกับแม่คือยา  ปู่กะย่า  ตายาย  
      และผู้หลักผู้ใหญ่   มีความหมายทุกคน  
      อย่าปล่อยเด็กเดินชนโดยตามลําพัง  
      เพราะสังคมสังคัง   ยังไม่สมประกอบ(ซ้ำ) 
                    
        -เด็ก   เด็ก   (เด็ก   เด็ก)  
      ต้องโตเป็นผู้ใหญ่   (โตเป็นผู้ใหญ่)  
      อนาคตฝากไว้    (อนาคตฝากไว้)   
      ในกํามือเด็กๆ    (ในกํามือเด็กๆ)  
      ถูกมอมเมาตั้งแต่เล็ก  
      ผู้ใหญ่หลอกเด็ก   เราจะแก้ที่ใคร  
                                          
        -เราจะแก้ที่เด็กหรือแก้ที่ผู้ใหญ่  
      เราจะแก้ที่ใคร   เราจะแก้ที่ใคร  
      แก้ที่ผู้เด็กหรือแก้ที่ผู้ใหญ่  
      เราจะแก้ที่ใคร   เราจะแก้ที่ใคร

                   ( ซ้ำ)
        -มีวันเด็ก   ก็ต้องมีวันผู้ใหญ่ 
      ที่ก่อกรรมทําร้ายเด็กไทยวันนี้ 
      นําอะไรนําในทางที่ดีเด็กๆสมัยนี้  หูไวตาไว 
                
        -วันผู้ใหญ่ เขียนให้เริ่ดเลยว่า  
      ให้ตั้งหน้าตั้งตา ทําแต่คุณความดี  
      อย่ากอบโกย   กินกันมากนักซิ  
      เด็กๆ  สมัยนี้   นั้นแทบไม่มี...ปาก
 

หมายเลขบันทึก: 711243เขียนเมื่อ 13 มกราคม 2023 21:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มกราคม 2023 21:35 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท