ย้อนรอย เรื่องเล่า เรื่องเรา


ย้อนรอย  เรื่องเล่า เรื่องเรา

นายอานนท์ ภาคมาลี (หมออนามัย ข้าราชการบำนาญ)

หมออนามัย ย้อนรอย เรื่องเล่า เรื่องเรา เมื่อประมาณวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2517 ได้รับหนังสื่อส่งตัว จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ตามที่ได้สมัครสอบไปศึกษาต่อ พนักงานอนามัยจัตวา (พอ.รุ่น 21 / 2517) ที่ศูนย์ฝึกอบรมอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น) มาจากหลากหลายจังหวัด เช่น สระบุรี เชียงใหม่ น่าน เพชรบูรณ์ เลย ลพบุรึ พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพ ปทุมธานี อุดรราชธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บางท่านได้ทุนสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) ทุนเร่งรัดพัฒนาชนบท(รพช.) ทุนจากศนูย์กามโรค ทุนจากศูนย์วัณโรค ทุนจากศูนย์โรคเรื้อน จำนวนประมาณ 60 กว่าคนขึ้นไป โดยได้รับทุนเรียนเดือนละ 300 บาท ตอนหลังมาปรับเป็นเดือนละ 450 บาท มีระยะในการศึกษาเล่าเรียนหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน โดยวิชาการต่างๆที่เรียนต้องผ่านเกณฑ์ 60  เปอร์เซ็นต์ ทุกวิชา พร้อมจัดเวรผลัดกันออกไปฝึกงานที่โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเพิ่มพลูทักษะในเรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  เช่น การทำแผล เย็บแผล ฉีดยา การพยาบาลผู้ป่วย   หลังจากศึกษา ครบ 6 เดือนและผ่านเกณฑ์ 60 เปอร์เซ็นต์ จะถูกส่งตัวไปตามโรงพยาบาลอำเภอต่างๆ (ศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบท) เพื่อไปออกไปทดลองปฏิบัติฝึกงาน ด้านการรักษาพยาบาล การออกอนามัยโรงเรียน (ตรวจสุภาพนักเรียน ฉีดวัคซีน ปลูกฝี (ป้องกันฝีดาษ)แก่นักเรียนโดยข้าพเจ้า ไปอยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยพื้นที่รอบข้าง หมู่บ้านตำบลเป็นพื้นที่สีแดง (มีผู้ก่อการร้าย) เนื่องจากผลการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช  2516  การคมนาคม ค่อนข้างลำบาก  จากตัวอำเภอเข้าจังหวัด พอประมาณ16.00น ไม่มีพาหนะวิ่ง ไป – มา หลังจากฝึกงาน ครบสองเดือนแล้วต้องไปฝึกงานในหมู่บ้านอีก 6 เดือน โดยตัวข้าพเจ้าจะต้องเดินทางมาฝึกงานที่บ้านดอนช้าง ตำบลบ้านหว้า  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) โดยพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ต้องส่งเสริมสุขภาพและแนะชาวบ้านให้สร้างส้วมลาดน้ำ และใช้ส้วมราดน้ำ สร้างที่เก็บน้ำฝนและใช้น้ำดื่มที่สะอาด ออกอนามัยโรงเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน และสุขอนามัยในช่องปากสร้างเสริมสุขภาพ ฉีดวัคซีน ให้ภูมิคุ้มกันโรค สร้าง จัดหาที่เก็บขยะมูลฝอย งานอนามัยแม่และเด็ก(มารดาต้องได้รับฝากครรภ์และได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก อย่างน้อย 3 ครั้งก่อนคลอด ทำคลอด งานโภชนาการ งานควบคุมโรคติดต่อต่างๆ เช่นงานควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก งานวัณโรค งานโรคเรื้อน งานโรคหนอนพยาธิ แนะนำประชาชนไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆ งานควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ให้สุขศึกษา งานส่งเสริมเกลือไอ โอ ดีน คัดเลือกผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข(ผสส.) งานอื่นๆอีกมากมาย พอครบ 6 เดือนเดินทางกลับมารายงานตัวที่จังหวัด ฝึกงานในฝ่ายต่างๆอีก 4 เดือนบรรจุ แต่งตั้งเป็นข้าราชการชั้นจัตวา อัตราเงินเดือน 1,015 บาท ออกปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถในชุมชนของแต่ละท่าน(สถานีอนามัยเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ ปลายปี พุทธศักราช 2518) โดยโยก – ย้ายไปปฏิบัติงานหลายๆแห่ง จนกระทั่งเกษียนราชการเมือปีพุทธศักราช  2557 บางท่านเจริญก้าวหน้าตามสายงาน และขึ้นมาเป็นผู้บริหารงาน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และทางการศึกษาระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต  บางท่านเป็นติวเตอร์ ให้เยาวชนในทางการศึกษา

หมอนามัย (พอ.รุ่น21/2517) หลังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จึงมีการประสานงานกันขึ้น เพื่อร่วมพบประสังสรรค์กันขึ้นทุกๆปีโดยหมุนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ โดยสามารถพาสมาชิกในครอบครัว ภรรยา บุตรหลานมาร่วมงานได้ โดยสามารถช่วยค่าใช้เล็กน้อย จังหวัดไหนเป็นเจ้าภาพ จะจัดหาที่พัก และอาหาร จะจัดทุกวันที่ 10 เดือนธันวาคาม ของทุกปี ย้อนหลังไป 3 ปีที่แล้ว ปี พุทธศักราช 2563 จัดที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 23  ใกล้เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ ปี พุทธศักราช 2564 ครั้งที่ 24 จัดที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจังหวัดโดยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ ปี พุทธศักราช 2565 ครั้งที่ 25  จังหวัดยโสธร เป็นเจ้าภาพขอจัดที่ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สำหรับปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 26 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพ มีโอกาสไปจัดงานที่ จังหวัดกาญจนบุรี 

การจัดงานแต่ละครั้งจะมีเพื่อนๆ(พอ.รุ่น 21/2517) และครอบครัว ไปร่วมงานประมาณ 45 ท่าน กลางวัน ถึงบ่ายๆเข้าห้องพักตามที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้ หรือ จองที่พักไว้ ตามความเหมาะสม การจัดงาน ตอนเย็น ร่วมถ่ายภาพหมู่ และครอบครัว รับประทานอาหารคาว – หวาน เครื่องดื่มต่างๆ ร่วมสนุกสนานบนเวที ร้องเพลง แนะนำตัว เตรียมหาเจ้าภาพปีต่อไป แลกเปลี่ยนของที่ระลึก เช้า 08.00 น รับประทาน ชา  กาแฟ – อาหารเช้า ได้เวลาพอสมควร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ (ที่ไปนิมนต์ไว้) ให้กลับเพื่อนๆที่ล่วงลับ ดับขัน ไปแล้ว  เสร็จแล้วก็พาครอบครัวท่องเที่ยวพักผ่อนตามอัธยาศัย และต้องขอขอบคุณ แม่บ่านทุกๆท่านที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิต คู่ทุกข์ คู่ยากให้กับหมออนามัย  บางท่านมีลูกมีหลาน และเรียน หมออนามัย เหมือนกับบิดา

หมายเลขบันทึก: 711233เขียนเมื่อ 13 มกราคม 2023 08:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มกราคม 2023 11:41 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี