วิวาทะการปฏิรูปตำรวจ


วิวาทะการปฏิรูปตำรวจ

18 ธันวาคม 2565
: ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถิ่น)

เปิดประเด็นมาอีกครั้งจากเหตุกราดยิง ศพด.อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า "การปฏิรูปตำรวจเหลว" เป็นวัวหายยังไม่ได้ล้อมคอก ด้วยปัญหาที่สะสมที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่เห็นมีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ปัญหายาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจในระบบและอำนาจนอกระบบ ยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบ ยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ ฯลฯ การจัดหาและครอบครองอาวุธที่น่าสงสัย การบริหารความเสี่ยงของกำลังพลที่เป็นปัญหา ฯลฯ

หายนะของประเทศไทย
มีผู้กล่าวไว้ว่า (อ้างจากไพโรจน์ จีรบุณย์) คือ (1) มีนักการเมืองชั่ว (2) มีข้าราชการชั่ว (3) มีประชาชนชั่ว และ (4) มีสื่อมวลชนชั่ว ซึ่งข้าราชการชั่ว คือ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมือง ครบทุกหมู่เหล่า ข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชการกลุ่มหนึ่งในนั้น ที่มีอาวุธ มีอำนาจ กึ่งทหารกึ่งพลเรือน

การปฏิรูปตำรวจเป็นวาระแห่งชาติ 
และเป็นวาระเร่งด่วน Quick win ในการปฏิรูป ช่วง สปช. และ สปท. ที่มาปรากฏในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
มาตรา 258 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ ...
ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม
(4) ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อำนาจ และภารกิจของตำรวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

หมอประเวศเสนอปฏิรูประบบพิทักษ์สันติราษฎร์
ศ.นพ.ประเวศ วะสี (7 ตุลาคม 2565 ) เผยแพร่บทความเรื่อง "โศกนาฏกรรมหนองบัวลำภู "ฟางเส้นสุดท้ายต้องปฏิรูประบบพิทักษ์สันติราษฎร์" มีเนื้อหาสำคัญคือ 
(1) การกระจายอำนาจไปสู่ชุมชนท้องถิ่น และระบบความปลอดภัยของชุมชนท้องถิ่นก็จะส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยสูง ตำรวจทั้งประเทศมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นที่รักของประชาชน ไม่เครียดอีกต่อไป
(2) ปฏิรูปบทบาทขององค์กรตำรวจส่วนกลางที่เหลือกำลังพลน้อย เพราะตำรวจเกือบทั้งหมดไปขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นแล้ว องค์กรตำรวจส่วนกลางแม้มีขนาดเล็กแต่มีบทบาทใหญ่ คือ
2.1 สนับสนุนระบบตำรวจทางวิชาการ
2.2 บทบาททางนโยบาย
2.3 เสริมกำลังตำรวจชุมชนท้องถิ่นในกรณีมีปัญหาที่เกินความสามารถของกำลังในชุมชนท้องถิ่น
ในทางวิชาการนั้น ต้องวิจัยสำรวจความปลอดภัยของประชาชนทั่วประเทศ และนำมาสังเคราะห์เป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของประชาชนทั้งประเทศ และทำการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ทำโครงการฝึกอบรมตำรวจทั้งประเทศให้มีคุณธรรมและสมรรถนะสูง ตำรวจส่วนกลางก็ควรมีเงินเดือนและสวัสดิการสูงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ดังนี้ ตำรวจทั้งประเทศจะเป็นคนเก่งและคนดี เป็นที่รักของประชาชน ไม่เป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรม แต่เป็นผู้ป้องกันโศกนาฏกรรมทางสังคม
(3) กลไกในการปฏิรูประบบพิทักษ์สันติราษฎร์คือคณะกรรมการอิสระปฏิรูประบบตำรวจ หลักการของคณะกรรมการอิสระ อันได้แก่ การเฟ้นหาประธานซึ่งมีปัญญาบารมีเป็นที่เชื่อถือของสังคมแล้วให้ประธานเลือกกรรมการเอง โดยรัฐบาลไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตามข้อเสนอของประธาน รัฐสนับสนุนและเอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงานของคณะกรรมการอิสระทุกทาง
เสนอ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการอิสระปฏิรูประบบตำรวจท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม มีแนวคิดเรื่องการปฏิรูประบบความยุติธรรมแนวคิดประสบการณ์เรื่องระบบความยุติธรรมชุมชน ซึ่งพบว่าตำรวจคนเดียวกัน ถ้าอยู่ในระบบความยุติธรรมแนวดิ่งจะเป็นที่เกลียดชังของประชาชน แต่ถ้าอยู่ในระบบความยุติธรรมชุมชนจะเป็นที่รักของประชาชน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “ระบบ” กำหนดพฤติกรรมของบุคคล ไม่ใช่ กรรมส่วนบุคคลอย่างเดียว จึงสมควรปฏิรูประบบ

ผลวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)อยากปฏิรูปตำรวจ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ซูเปอร์โพลหนุนปฏิรูปตำรวจ คุมเกม-หนัง-ซีรีส์รุนแรง สลดใจกราดยิงหนองบัวลำภู
จากผลสำรวจ เรื่อง หยุดเหตุรุนแรงในสังคมไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,125 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2565 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดขนาดตัวอย่างบวกลบร้อยละ 3 ในช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.0 สลดใจ หดหู่ใจ กับข่าวเหตุรุนแรงและการสูญเสียในจังหวัด หนองบัวลำภู ในขณะที่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.5 กลัว จะมีการลอกเลียนแบบเกิดซ้ำ ที่น่าพิจารณาคือ ความต้องการของประชาชน ด้าน งานตำรวจ หยุดเหตุรุนแรงในสังคมไทย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.3 ต้องการให้ ปฏิรูปงานตำรวจ จะช่วยหยุดเหตุรุนแรงและดีต่อสังคมไทยแท้จริง ยั่งยืน รองลงมาคือ ต้องการให้ บังคับใช้กฎหมายเข้มงวด คุมอาวุธปืน การตั้งด่าน ป้องกันเหตุ ร้อยละ 54.6 และต้องการให้มี ตำรวจชุมชน เกิดขึ้นในระบบงานตำรวจ ที่มากกว่า ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ กำกับคุณภาพงานตำรวจ โดยตำรวจอำเภอ จังหวัด ภาคและระดับประเทศ ร้อยละ 51.5

การพนันฟุตบอลสร้างรายได้ กม.พนันล้าสมัย ควบคู่ปฏิรูปตำรวจ
พรรคประชาธิปัตย์ (14 ธันวาคม 2565) จัดเวที ฟัง-คิด-ทำ “พนันบอล” ควรหยุดหรือถูกกฎหมาย? โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพนันฟุตบอลอยู่ในสังคมทุกประเทศ ต้องทำให้การพนันมิใช่เรื่องใต้โต๊ะ เพื่อง่ายต่อการควบคุม เช่น ในอังกฤษการพนันฟุตบอลเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย มีกฎหมายการพนันมาตั้งแต่ปี 1960 และหลังจากนั้นปี 2005 ก็ยังได้มีการปรับปรุงเพิ่มมาตรการควบคุมไม่ให้มีการโฆษณาไปถึงเยาวชน และจะต้องมีการให้ความรู้กับประชาชน ทั้งนี้ในส่วนของการพนันฟุตบอลซึ่งมีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องน้อยกว่าการพนันประเภทอื่น แต่มูลค่ากลับสูงที่สุด อย่างเช่น ในประเทศไทย ปี 2564 มีเม็ดเงินหมุนเวียนในวงการพนันฟุตบอล 180,000 ล้านบาท คิดเป็น 1.12% ของ GDP แต่พบว่าคนที่เล่นการพนันแล้วโอกาสที่จะออกจากการพนันได้ยากมาก ดังนั้นเราจะสร้างความสมดุลได้อย่างไร เพราะตัวเลขเศรษฐกิจก็ต้องการ หากจัดเก็บภาษีนำมาพัฒนาประเทศได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี ส่วนเรื่องของกฎหมายการพนันไทยยังล้าสมัยไม่ทันต่อรูปแบบการพนันที่มีการปรับเปลี่ยน 
หากประเทศไหนทำให้ถูกกฎหมายก็ต้องมีการกำหนดกรอบกติกาในการควบคุมไว้ค่อนข้างมาก ส่วนกรณีของประเทศอังกฤษนั้นสิ่งหนึ่งที่นอกจากมีการออกกฎหมายให้การพนันถูกกฎหมายแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีการดำเนินการไปควบคู่กัน คือ การปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจัง เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกัน จึงต้องปฏิรูปเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อมีการทำการพนันให้ถูกกฎหมายก็ต้องมีการปราบในส่วนที่ผิดกฎหมายด้วย เนื่องจากการตรากฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้การพนันที่ผิดกฎหมายหมดไปได้

ข่าวการทุจริตสอบ รร.นายสิบตำรวจ
มีข้อสังเกตข่าวทุจริตการสอบเข้าเรียนรวมการสอบแข่งขันของราชการไทย พบว่า ทุจริตการสอบมีแทบทุกวงการ ทั้ง นร.แพทย์ วิศวะ ตำรวจ ผช.ครู โดยเฉพาะตามข่าวท้องถิ่นที่ผ่านมา สอบพนักงาน อบต.ยิ่งเยอะ ด้วยระบบอุปถัมภ์ลูกหลานหัวคะแนนเต็มสำนักงาน จนมีเสียงตำหนิว่า อบต.พนง.มีเยอะกว่างาน มีตัวอย่างแย่ๆ เช่น ข่าวการสอบแข่งขันช่วงปี 2555-2556 ผู้สอบได้จ่ายค่าสอบสูงถึงหัวละ 6 แสนบาท บรรจุแล้ว 1 ปี ก็ให้ไปหาที่อยู่ อบต.ใหม่ โดยที่ใหม่เสียค่าเปิดตำแหน่ง 1 แสน ใครยังหาที่ใหม่ไม่ได้ตามกำหนดก็ถูกกดดันด้วยวิธีต่างๆ จนต้องกู้หนี้ยืมสินไปทำให้ได้ 
วกมาข่าวทุจริตการสอบเข้า รร.นายสิบตำรวจ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 พบผู้เข้าสอบนำโพยคำตอบเข้าไปในห้องสอบ 1 คน หลังจากที่มีผู้จ่ายเงินให้กับนายหน้าเพื่อซื้อข้อสอบ และกลุ่มผู้จ่ายเงินที่สอบไม่ได้ ได้มีการแจ้งความ ที่ สภ.เมืองสงขลาแล้ว มีการสืบสวนขยายผลจนพบมีผู้ร่วมกระทำความผิดรวม 73 คน วงเงินทุจริตหมุนเวียนสะพัดถึง 30 ล้าน สืบสาวไปมาพบมีทุจริตอีก 19 กลุ่ม 365 คน

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 
ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 กำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนตำรวจประเภทที่มียศ และ บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง 3 ประเภท ยุบเลิกกองบังคับการตำรวจรถไฟ (บก.รฟ.) ตามมาตรา 163 มีการระบุ ยุบเลิก กองบังคับการตำรวจรถไฟ (บก.รฟ.) ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ พ.ร.บ.ดังกล่าว มีผลใช้บังคับ (17 ตุลาคม 2565)
มาตรา 163 "เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กองบังคับการตำรวจรถไฟเป็นอันยุบ และให้โอนเงินงบประมาณของการรถไฟแห่งประเทศไทยในส่วนท่ีได้รับจากงบประมาณแผ่นดินสำหรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของข้าราชการตำรวจในกองบังคับการ ตำรวจรถไฟ มาเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำอัตรากำลังจากกองบังคับการตำรวจรถไฟตามวรรคหนึ่ง ไปดำเนินการจัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 12"

อ้างอิง
กฎหมาย
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 (ยกเลิกพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547), ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 64 ก วันที่ 16 ตุลาคม 2565 หน้า 1-80, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/064/T_0001.PDF 

ข่าว
'พล.ต.ท.อำนวย' ชี้คดีผู้กำกับโจ้ยิ่งเร่งกฎหมายปฏิรูปตร.ให้เสร็จโดยเร็ว ไม่เช่นนั้นสังคมจะทำการปฏิรูปคณะกรรมการปฏิรูปเสียเอง, สยามรัฐออนไลน์, 29 สิงหาคม 2564, https://siamrath.co.th/n/275685 

ตำรวจ PCT ทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์กลางกรุง พบเงินหมุนเวียนปีละกว่า 100 ล., สยามรัฐออนไลน์, 31 พฤษภาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/352830 
"บิ๊กยิ้ม" ยันผลสอบ 3 นายพลตำรวจ ผิดวินัยไม่ร้ายแรง คดีแตงโม, สยามรัฐออนไลน์, 9 สิงหาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/372190 
"ตำรวจสันติบาล"สั่งตั้ง กก.สอบ "ส.ต.ท.หญิง" ปมเข้ารับราชการ, สยามรัฐออนไลน์, 26 สิงหาคม 2565, 
https://siamrath.co.th/n/377014 
มติ ก.ตร. ไล่ออกตำรวจ 169 นาย "ทำผิดวินัยร้ายแรง", สยามรัฐออนไลน์, 26 กันยายน 2565, https://siamrath.co.th/n/385700 
"บิ๊กต่อ" รับใจหาย!จ่อยุบตำรวจรถไฟ ยันไม่ทอดทิ้งกำลังพลแน่นอน, สยามรัฐออนไลน์, 29 กันยายน 2565, https://siamrath.co.th/n/386782 
แฉปมกราดยิง! เก็บกด “ลูก” ถูกล้อเป็น “ลูกตำรวจขี้ยา”, สยามรัฐออนไลน์, 6 ตุลาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/388835 
วัวหาย ยังไม่ได้ล้อมคอก! ชี้เหตุกราดยิงหนองบัวลำภูสะท้อนปฏิรูปเหลว, สยามรัฐออนไลน์, 7 ตุลาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/388958 
ฟางเส้นสุดท้าย! “ประเวศ วะสี” ชี้โศกนาฏกรรมหนองบัวลำภู แนะปฏิรูประบบพิทักษ์สันติราษฎร์ใหม่, สยามรัฐออนไลน์, 7 ตุลาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/389125 
“พิธา”แฉ 5 ปี “รบ.บิ๊กตู่” ตั้งงบซื้อปืนให้ตำรวจกว่า 8 หมื่นกระบอก เพิ่มขึ้น 20 เท่าใน 1 ทศวรรษ, สยามรัฐออนไลน์, 7 ตุลาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/389123 
"กมธ.ตำรวจ" ผลักดันสังคายนาระบบครอบครองอาวุธปืน หลังพบสถิติใช้ก่อคดีพุ่ง, สยามรัฐออนไลน์, 8 ตุลาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/389280 
อยากเห็นปฏิรูป"ตำรวจ"! ซูเปอร์โพลชี้คนไทยต้องการหยุดความรุนแรงในสังคม, สยามรัฐออนไลน์, 9 ตุลาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/389439 
โปรดเกล้าฯ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ เผยบัญชีอัตราเงินเดือน-เงินประจำตำแหน่ง, ข่าวสด, 16 ตุลาคม 2565, https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_7318711 
“วิษณุ” เตือนกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โว กม.ตำรวจฉบับใหม่ ปฏิรูปครั้งใหญ่ “บิ๊กตู่” บี้เร่งคลอดผลงานใน3เดือน, สยามรัฐออนไลน์, 18 ตุลาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/392007 
ฉาววงการสีกากี รวบดาบตำรวจ ขโมยปืนหลวงกว่า 100 กระบอก อึ้งเอาไปจำนำ(สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี), สหายชายแดนใต้, 20 ตุลาคม 2565, https://shaychaidantai.com/?p=28286 
คุมตัวดาบตำรวจชวลิต ขโมยปืนหลวง รอส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 จ.สระบุรี, สยามรัฐออนไลน์, 21 ตุลาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/392869 
จับตาก.ตร.! 'บิ๊กตู่' ถกวาระปรับขึ้นเงินเดือนตำรวจ รองรับ พ.ร.บ.ใหม่, เดลินิวส์, 26 ตุลาคม 2565, https://www.dailynews.co.th/news/1618190/ 
"ลุงตู่" นั่งหัวโต๊ะ ถก ก.ตร.เพิ่มนายพล 9 ตำแหน่งปรับขึ้นเงินเดือนตำรวจ, สยามรัฐออนไลน์, 26 ตุลาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/394112 
งามไส้ … ตำรวจไซเบอร์ จับ พ.ต.ท. - ขรก.กระทรวงพาณิชย์ ขายข้อมูลให้ ‘แก๊งคอลเซ็นเตอร์’, สหายชายแดนใต้, 28 ตุลาคม 2565, https://shaychaidantai.com/?p=28657 
ล้างบางผับ!! “ชัชชาติ” สั่งผอ.ทุกเขต สกรีนหา “ผับ” ผิดกฎหมาย-ประสานตำรวจจับกุมทันที, สยามรัฐออนไลน์, 29 ตุลาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/395049 
ด่วน จับ ตำรวจ ยศ ร.ต.ต. เอี่ยว “เครือข่ายค้ายาเสพติด”(ตร.ตม.ชร.),  สหายชายแดนใต้, 30 ตุลาคม 2565, https://shaychaidantai.com/?p=28787 
‘ดร.มานะ’ ชี้ชัด ‘คอร์รัปชันในโครงการปืนสวัสดิการตำรวจ’, สยามรัฐออนไลน์, 31 ตุลาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/395342 
ตำรวจสืบสวนภาค 8 บุกรวบลูกชายผู้บริหารโรงเรียนดังเมืองคอน ผลิตปืนเถื่อนส่งขายออนไลน์, สยามรัฐออนไลน์, 3 พฤศจิกายน 2565, https://siamrath.co.th/n/396179 
บช.ก.ปรับโครงสร้างหาตำแหน่งรองรับหลังมีการยุบเลิกกองบังคับการตำรวจรถไฟ, สยามรัฐออนไลน์, 11 พฤศจิกายน 2565, https://siamrath.co.th/n/398731 
ระดมกำลังตำรวจ 35,000 นาย คุ้มกัน‘เอเปก’ ผบ.ตร.ลั่นไม่ยอมให้ม็อบป่วน, แนวหน้า, 15 พฤศจิกายน 2565, 06.00 น., https://www.naewna.com/politic/692107 
ชูวิทย์เปิดยุทธการเด็ดปีกตู้ห่าว สะเทือนถึงนักการเมือง ทหาร ตำรวจ, สยามรัฐออนไลน์, 18 พฤศจิกายน 2565, https://siamrath.co.th/n/400691 
ตำรวจ ตชด. เครียด มือถือหาย ยิงเพื่อนดับอนาถคาตู้ยาม ทั้งที่มือยังกำปั้นข้าวเหนียว, สยามรัฐออนไลน์, 5 ธันวาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/404958 
งามหน้าอีก! คุม 'ด.ต.' มือสังหาร 'สายตำรวจ' ค้นห้องพัก พบยาบ้า 106 เม็ด-ฉี่สีม่วง, เดลินิวส์, 7 ธันวาคม 2565, https://www.dailynews.co.th/news/1765067/ 
"ชูวิทย์" แฉ 2 ข้อ ไม่ไว้ใจตำรวจต้องร้องอัยการสูงสุดรับคดี "ตู้ห่าว", สยามรัฐออนไลน์, 9 ธันวาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/406234 
ฟันโกงสอบตำรวจ! "ผบช.ภ.9"แจงล็อต 27 มี.ค.65, สยามรัฐออนไลน์, 12 ธันวาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/406694 
โกงสอบนายสิบตำรวจตัดสิทธิแล้ว 73 คนเร่งสอบเส้นทางเงินหมุนเวียน 30 ล้าน, สยามรัฐออนไลน์, 12 ธันวาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/406749 
ตะลึงสั่งเชือด ‘118 นักเรียนนายสิบ’ เอี่ยวโกงสอบเข้าตำรวจ เอาผิดอาญาซ้ำ, สหายชายแดนใต้, 12 ธันวาคม 2565, https://shaychaidantai.com/?p=30789 
เพจดังแฉกลโกงการสอบสารพัดวิธี มีทั้งแบบธรรมดาไปถึงการใช้ไข่สั่นส่งสัญญาณ, ผู้จัดการออนไลน์, 13 ธันวาคม 2565, https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000118044 
แฉ 2 พ.ต.อ.นำทัพ! เอี่ยวโกงสอบนร.นายสิบตำรวจ อึ้งพบทุจริตอีก 19 กลุ่ม 365 คน, สหายชายแดนใต้, 13 ธันวาคม 2565, https://shaychaidantai.com/?p=30816 
สงขลา-ลุยสอบเส้นทางการเงินพบ “ข้าราชการ-ตำรวจ-ติวเตอร์” เอี่ยวขบวนการโกงสอบตำรวจนายสิบ, สหายชายแดนใต้, 14 ธันวาคม 2565, https://shaychaidantai.com/?p=30877 
"มาดามเดียร์" ถกแก้ปัญหาพนันบอล สร้างรายได้เข้าปท. แนะรื้อกม.พนันล้าสมัย ควบคู่ปฏิรูปตำรวจ, สยามรัฐออนไลน์, 14 ธันวาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/407153 
.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี