วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2549  หน่วยมะเร็ง รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ R-ICE ที่ห้องคอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทีมวิทยากรจาก มอ.  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย แพทย์ อาจารย์ บุคลากรจากหลายหน่วยงานได้แก่  คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี  ศูนย์คอมพิวเตอร์ และวิทยาเขตหนองคาย  ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติใช้ R ในสภาพแวดล้อม R-ICE ที่มีการพัฒนาโดยฝีมือคนไทยและวางใจได้ว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  เนื่องจากเป็นผลงานของทีมวิทยากร