การพัฒนาระบบสารสนเทศในการศึกษา

  ติดต่อ

  การพัฒนาระบบสารสนเทศในการศึกษา  

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

      ในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษานับว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะการศึกษานับว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญที่ควบคู่กับมนุษย์

ในปัจจุบันนี้จึงมีนโยบายทางการศึกษาออกมากำหนดนโยบายทางการศึกษาอย่างมาก

   การจัดทำนโยบายเทคโนโลยีในภาคการศึกษา (e-Education) ต้องสามารถตอบสนองต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแห่งความรู้ (Knowledge-Based Society) ที่มีการผลิต การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและความรู้ในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ต้องทำให้การศึกษาพัฒนาคนที่สามารถใช้ความรู้เป็นฐานปัจจัยการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง

     การพัฒนาเศรษฐกิจแห่งความรู้ เครือข่ายสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณะอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นคลังสารสนเทศและห้องสมุดความรู้ขนาดใหญ่ การศึกษาต้องพัฒนาคน ให้เป็นผู้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (life  long Learning) ที่มีความรู้ทักษะในการใช้เทคโนโลยี (Technology  Literacy) และทักษะการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ (Information  Literacy) เพื่อใช้ประโยชน์จากความรู้เพื่อการต่อยอด ประยุกต์ และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

    การเพิ่มขีดความสามารถของฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาที่สำคัญ เป็นฐานผลิตและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีไปสู่ภาคเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยทั้งของรัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาขั้นสูงเป็นหน่วยงานที่เป็นแกนหลักของการพัฒนาความรู้ นโยบายที่ส่งเสริมกลไกปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตความรู้และผู้ใช้ความรู้ ทั้งที่ผ่านเครือข่ายสารสนเทศหรือเครือข่ายในรูปแบบอื่นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทาโร่

หมายเลขบันทึก: 70707, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:55:41+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เทคโนโลยีกับการศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)