ระบบควบคุมภายในงานทะเบียนฯ ส่วนการพิจารณาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดำเนินการโดยอาศัยการพิจารณาว่าจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับจากผู้บริหารระดับส่วนงานต่าง ๆ เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ

     สำหรับข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ของการดำเนินงานในหน่วยงานในการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานภายใน) ของงานทะเบียน ฐานข้อมูล และการประเมินผล กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ที่ได้ดำเนินการโดยอาศัยการพิจารณาว่าจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับจากผู้บริหารระดับส่วนงานต่าง ๆ เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญหรือไม่ เป็นหน้าที่ของหัวหน้างาน

     อย่างไรก็ตามเป็นการยากที่จะระบุอย่างแน่ชัดว่าข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในใดที่มีนัยสำคัญ โดยปกติข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมที่ไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยง ดังนั้น เครื่องมือเพื่อช่วยการพิจารณาใด้คำนึงถึงกรณีต่อไปนี้

          1. ผลที่อาจเกิดข้อผิดพลาด หรือความเสียหายหรือการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ฯลฯ ที่มีความสำคัญอันเนื่องจากจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายในนั้น ๆ
          2. ความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย ฯลฯ และโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้
          3. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ถึงแม้ไม่ร้ายแรงแต่ถือว่ามีนัยสำคัญ
          4. การทุจริตว่ามีนัยสำคัญเนื่องจากทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง นอกจากจะมีการป้องกันมิให้เกิดได้ทัน
          5. เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินสูง
          6. เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

     การดำเนินการกรณีได้รับรายงานจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ให้เป็นเรื่องที่ควรรายงานภายใน ถ้าข้อตรวจสอบที่ได้รับรายงานจากผู้บริหารระดับส่วนงานต่าง ๆ  เป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจและได้ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่าควรสื่อสารให้ทราบภายในหน่วยงานเท่านั้น เนื่องจากเรื่องเหล่านี้จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ให้สั่งการตามควรแก่กรณีให้ถือเป็นเรื่องรายงานภายใน รายงานเหล่านี้ควรเสนอผ่านผู้บริหารระดับอาวุโสที่รับผิดชอบระบบประเมินผลฯ ทราบด้วย

     ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ของงานทะเบียนฯ ที่วิเคราะห์ได้ มีดังนี้ (3 หน้าเอกสาร)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)