ชีวิตที่พอเพียง 4213a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๔ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  


ชีวิตที่พอเพียง 4213a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๔ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕   

๕ พฤษภาคม       

บ่ายสอนหลักสูตร STIP รุ่น 4  เรื่องการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย วน.  ทางซูม  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๗๑๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๓   จากทัณฑสถาน ๑๔    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๑,๒๘๑ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๑๓๔.๒ ล้านโดส     

หากนับรวมผลบวก ATK (๘,๗๒๘ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๑๘,๕๑๘ ราย

 

 ๖ พฤษภาคม     

เช้าไป รพ. ศิริราช หมออมรา ตรวจ CT สมอง     วิจารณ์ไปใส่ฟันปลอมที่หลุด    บ่ายประชุม กมว.  ทาง ซูม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๖๖๙   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๑     ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๑๕     ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๗,๖๗๒ ราย  ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๔.๒ ล้านโดส 

หากนับรวมผลบวก ATK (๕,๒๘๘ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๑๒,๙๙๓ ราย

 

   

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (เสาร์)   

ประชุม DE ปลายน้ำ ทั้งวัน ทางซูม  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง  ๘,๓๘๐   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๙     ในทัณฑสถาน ๓๗  ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๓,๘๔๐    มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๑๓๔.๔ ล้านโดส 

หากนับรวมผลบวก ATK ๑๐,๔๖๗ คน   จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๑๘,๙๑๗ ราย   

  

๘ พฤษภาคม (อาทิตย์)           

ประชุม DE ปลายน้ำ ทั้งวัน ทางซูม                   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘,๐๓๘       เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๔   จากทัณฑสถาน ๑๕   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๑,๒๗๙ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๔.๗ ล้านโดส  

 หากนับรวมผลบวก ATK ๑๐,๐๕๕ คน  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๑๘,๑๓๖ ราย   

 

             

๙ พฤษภาคม       

                เช้าประชุมคณะกรรมการ วสศ.  บ่ายประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ R2R ศิริราช    ทั้งหมดทางซูม    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๔๖๑   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๑    จากทัณฑสถาน ๒    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๔,๙๕๗ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๔.๗  ล้านโดส 

หากนับรวมผลบวก ATK (๔,๙๔๕ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๑๑,๔๓๓ ราย   

       

๑๐ พฤษภาคม   

                                ออกไปเยี่ยมชมผลงาน ๗ ปี ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๑๙๘  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๒   ในทัณฑสถาน ๑๖  ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๐,๐๐๒ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๔.๘ ล้านโดส   

หากนับรวมผลบวก ATK ๓,๔๒๔ คน  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๙,๖๕๔ ราย

 

๑๑ พฤษภาคม       

ร่วมประชุม ฏฎ กลางน้ำปีที่ ๒ ทางซูม ทั้งวัน   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๕๘๗  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๑   จากทัณฑสถาน ๓๙   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๘,๒๗๔    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๑๓๔.๙ ล้านโดส   

หากนับรวมผลบวก ATK (๙,๗๓๖ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๑๗,๓๘๖ ราย

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม) 
๔ พ.ค.  ๙,๒๘๘ (๙,๒๖๘) ๔,๒๙๐,๗๒๔ ๒๘,๘๖๐ ๕๑๔,๗๕๐,๙๙๐

๖,๒๖๖,๐๘๘  (๑๖ น.)

๘๓,๒๔๐,๑๐๑/๑,๐๒๑,๕๘๑
๙,๗๙๐ (๙,๗๘๖) ๔,๓๐๐,๖๑๔ ๒๘,๙๑๔ ๕๑๕,๓๙๘,๑๑๕ ๖,๒๖๒,๗๗๖ (๑๖ น.) ๘๓,๓๕๖,๔๙๐/๑,๐๒๓,๕๑๓
๗,๗๐๕ (๗,๖๙๕) ๔,๓๐๘,๓๑๙ ๒๘,๙๗๖ ๕๑๕,๙๖๐,๐๐๓ ๖,๒๗๒,๓๖๒ (๑๖ น.) ๘๓,๔๓๗,๑๕๘/๑,๐๒๓,๙๐๘
๘,๔๕๐ (๘,๔๔๖) ๔,๓๑๖,๗๖๙ ๒๙,๐๓๔ ๕๑๖,๖๗๖,๙๗๙ ๖,๒๗๔,๙๗๕ (๑๖ น.) ๘๓,๕๓๔,๐๖๐/๑,๐๒๔,๓๘๖
๘,๐๘๑ (๘,๐๗๗) ๔,๓๒๔,๘๕๐ ๒๙,๐๘๘ ๕๑๗,๐๗๖,๔๙๙ ๖,๒๗๕,๙๒๒ (๑๖ น.) ๘๓,๕๖๗,๗๐๗/๑,๐๒๔,๕๒๕
 ๖,๔๘๘ (๖,๔๘๔) ๔,๓๓๑,๓๓๘ ๒๙,๑๔๓ ๕๑๗,๓๖๕,๔๖๖ ๖,๒๗๖,๕๕๔ (๑๖ น.) ๘๓,๕๘๑,๗๑๕/๑,๐๒๔,๕๔๖
๑๐ ๖,๒๓๐ (๖,๒๒๖) ๔,๓๓๗,๕๖๘ ๒๙,๑๙๖ ๕๑๗,๘๖๑,๕๘๑ ๖,๒๗๘,๓๖๔ (๑๙ น.) ๘๓,๖๘๘,๑๘๘/๑,๐๒๔,๗๕๒
๑๑  ๗,๖๕๐ (๗,๖๔๗) ๔,๓๔๕,๒๑๘ ๒๙,๒๕๒ ๕๑๘,๕๗๗,๖๗๔ ๖,๒๘๐,๕๐๗ (๑๖ น.) ๘๓,๗๗๘,๗๖๐/๑,๐๒๕,๑๐๔
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

๑๑ พ.ค. ๖๕  

หมายเลขบันทึก: 702618เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2022 16:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 พฤษภาคม 2022 16:01 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี