2022-04-23 ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – gentleman & lady & woman


Revision G

2022-04-23

ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – gentleman & lady & woman

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Ref.: http://www.gotoknow.org/posts/598396

and 683283@20151213/20201003

 

Dictionary.com

ออกเสียง “Gentleman” = ‘JEN-tl-muhn’

ออกเสียง “Lady” = ‘LEY-dee’

ออกเสียง Woman = ‘WOOM-uhn’

 

Dictionary of Problem Words and Expressions:

gentleman & lady & woman

In medieval times, 

          a gentleman was a man above the rank of yeoman 

         (the owner of a small farm), 

but the term is now applied to a person of good manners 

and breeding or as a mark of respect to any man:

               “A gentleman should never give offense to others.” 

               ”Will everyday gentleman please come this way?” 

Gentleman is now rarely used in everyday speech, 

                but gentlemen is customary in such expressions as 

                “What will the gentleman have to drink?” and 

                “Ladies and gentlemen.”

 

Lady, a term originally applied to a loaf-kneader

                has been used as a polite form of address. 

Lady normally has no more justification than does gentleman 

                in place of man. 

 

True, you would say to a waiter in a restaurant 

            “The lady will have” rather than “The woman will have,” 

but the social distinction between lady and woman

            has all but disappeared.

Woman is a general term for the adult female human 

            being as distinguished from the male

                  “This woman just gave birth to twins.”

 

Dictionary.com

USAGE NOTE FOR LADY

In the meanings 

           “refined, polite woman” and

            “woman of high social position” 

            the noun lady is the parallel of gentleman. 

As forms of address, 

            both nouns are used in the plural 

(Ladies and gentlemen, thank you for your cooperation ), 

            but only lady occurs in the singular

 

Except in chivalrous, literary, or similar contexts (Lady, spurn me not ),

this singular is now usually perceived as rude 

or at least insensitive

           Where do you want the new air conditioner, lady? 

 

Although lady is still found in phrases or compounds

           referring to occupation or the like (cleaning lady; saleslady ), 

           this use seems to be diminishing.

 

The use of lady as a modifier (lady doctor; lady artist )

           suggests that it is unusual to find a woman in the role specified

           Many women are offended by this use, 

           and it too is becoming less common.

 

An approach that is increasingly followed 

           is to avoid specifying the sex of the performer or practitioner. 

Person or a sex-neutral term can be substituted for lady

           as cleaner for cleaning lady 

           and sales associate or salesclerk for saleslady. 

 

When circumstances make it relevant to specify sex, 

          woman rather than lady is used

          the parallel term being man:

                 Men doctors outnumber women doctors on the hospital staff 

                 by more than three to one. 

 

Dictionary.com:

ORIGIN OF LADY

First recorded before 900; Middle English ladi(e), 

earlier lavedi, Old English hlǣfdīge, hlǣfdige, 

perhaps originally meaning “loaf-kneader,” 

equivalent to hlāf “bread, loaf” (see loaf1) + -dīge, -dige, 

variant of dǣge “kneader”

(see dough; compare Old Norse deigja “maid”); see lord

 

Dictionary.com:

ORIGIN OF WOMAN

First recorded before 900; Middle English womman, wimman, 

Old English wīfman(n), wīfmon(n), 

equivalent to wīf “female, wife, woman” + man(n) “human being, man”; 

see origin at wifeman

 

Dictionary.com:

SYNONYM STUDY FOR WOMAN

Woman, Female, Lady 

are nouns referring to an adult female human being, 

           one paradigm of gender and biological sex 

            for adult human beings. 

Woman is the general term

           It is neutral, lacking either favorable or unfavorable implication, 

           and is the most commonly used of the three: 

                a wealthy woman; 

                a woman of strong character, of unbridled appetites. 

In scientific, statistical, and other objective use

            female is the neutral contrastive term to male 

            and may apply to plants and animals also: 

               104 females to every 100 males; 

               Among lions, the female is the chief hunter. 

Female is sometimes used in disparaging contexts

               a gossipy female; 

               a conniving female. 

Lady meaning “refined, polite woman” 

          is a term of approval or praise: 

               a real lady in all things; 

               to behave like a lady. 

 

When used as a form of address

          lady may be polite or neutral in tone: 

               Ladies, did you hear about the new brunch menu 

               with bottomless mimosas? 

 

However, in the singular 

         it is often perceived as rude

               Hey, lady, I don’t have all day.

 

Dictionary.com:

USAGE NOTE FOR WOMAN

Although formerly 

woman was sometimes regarded 

           as demeaning and 

lady was the term of courtesy

woman is the designation preferred by most modern female adults

               League of Women Voters; 

               American Association of University Women. 

Woman is the standard feminine parallel to man. 

As a modifier of a plural noun

          woman, like man, 

          is exceptional in that the plural form women is used

               women athletes; 

               women students. 

 

The use of lady as a term of courtesy 

         has diminished somewhat in recent years 

         (the lady of the house ), 

although it still survives in a few set phrases 

         (ladies' room; Ladies' Day ). 

Lady is also used, but decreasingly

         as a term of reference for women 

         engaged in occupations 

         considered by some to be menial or routine

             cleaning lady; 

             saleslady. 

See also girllady-woman.

 

Merriam-Webster Dictionary:

Usage Notes

Using 'Lady,' 'Woman,' and 'Female' to Modify Nouns

'Female' doctor? 'Lady' lawyer? 'Woman' politician? 

Are any of these not offensive?

 

Here at Merriam-Webster, we have a number of women editors

Or is it female editors? Certainly not lady editors, right?

 

Gendered modifiers like femalewoman, and lady 

        are a thorny issue in English usage. 

 

All three words began life as nouns, 

        with woman and lady showing up very early in the language,        

        and female showing up in the 1300s. 

Lady was used initially 

        as a form of address for a woman

        who had run of a household or who had charge over servants

        and late came to refer to 

              a woman who held a high rank

Woman has retained its original meaning, 

        which is now almost 1400 years old: 

              “an adult female human being.” 

Female first referred to a woman or girl, 

        but within about a hundred years of its appearance, 

        it was also being used of animals 

             (“Byrdes that ben femalles may not abyde there,” 

              —The Myrrour of the Worlde, 1481).

 

Unlike lady and woman, however, 

female is also a full-fledged adjective

          and the adjectival use has historically

          been more clinical and biological than not 

          (as in, “the female plant” or Alexander Pope’s “goats of female kind”). 

 

There was remarkably little fussing over any of these words. 

Until the end of the 1800s, that is.

The arguments began with the bare nouns: 

          was it appropriate to call a group of women females

Are all women ladies? 

Can you call a group of female human beings 

        of various ages females 

        or should you go with ladies or women

 

Though advice varied,

       it was generally agreed by the beginning of the 20th century

       that female was a disparaging term 

             as it made no differentiation between humans and animals 

       (this in spite of the fact that female was, in previous centuries, 

        actually preferred to woman and lady); 

 

lady was a fine and polite word 

        to describe a woman of excellent social refinement or breeding 

        (in spite of the fact that it was, at that point in time, 

        often used in informal print and speech

        to refer specifically to women 

        who happened to have jobs that would benefit from being tagged 

        as above their station, as with cleaning lady and saleslady);        

        and woman was the preferred term to refer to an adult woman 

        (which had always been the case).

 

All three nouns had been used attributively 

       (that is, before a noun in order to modify it

       before—woman

in fact, had been used attributively back to the 14th century. 

Newspapers from the 1800s are 

surprisingly populated with 

      lady doctorsfemale lawyers, and women scientists

And these uses went largely unremarked upon until the 20th century.

 

The first scholar to critically examine 

        the attributive uses of femalewoman, and lady was Henry Fowler, 

author of the 1926 Dictionary of Modern English Usage

and while his conclusions are commonsensical, 

                 his manner of expressing himself grates. 

 

In a section called “Feminine designations,” 

       he claims that women who argue against 

       the use of gendered words ending in -ess, 

       like authoress and poetress, are being, 

       in short, whiny and illogical

and that since the English language is flexible enough 

to allow these designations, we had better let it. 

 

There is one interesting note in his jeremiad, however:

For all his late Victorian bluster, 

        Fowler was prescient in one regard: 

        most of our current uses of gendered modifiers 

        are vocation-related 

        (lady doctor, woman senator, female restaurateur). 

And he has some usage guidance on that score. 

 

But Fowler had some further thoughts on female and woman

After noting that the noun female 

          had become “reasonably resented” 

          as mostly a biological designation, 

he goes on to say that

         It is not reasonable to extend this resentment 

         to the adjective use of female; 

         but it is the mistaken extension which probably 

         accounts for the apparent avoidance of the natural phrase 

         female suffrage & the use of the clumsy woman suffrage instead.

 

His preference for female over woman 

         seems to be grammatical in nature: 

he notes that shoehorning woman (a noun) into an adjective’s role

         is “mere perversity” 

when there’s a perfectly good adjective to use instead: female.

 

Fowler set the tone for the conversation 

         that would take off in the latter part of the 20th century. 

Linguists and scholars who studied gendered language 

         have, over decades, formulated the general rule 

         we currently function under. 

         Lady as a modifier is disparaging at best and should be avoided:

 

When choosing between female and woman as modifiers

         the usage advice is split. Some advocate for woman:

Although it is generally preferable 

         to use woman or women as adjectives...

but allow that female is also an adequate choice:

... there will be times when female seems more appropriate. 

Use it, however, only when you would use male 

           in a similar situation or when it is necessary for clarification

           sex-specific adjectives are often gratuitous and belittling...
          — Rosalie Maggio, The bias-free word finder: 

              a dictionary of nondiscriminatory language, 1992

 

In her book, 

          Lakoff uses female as the gendered modifier of choice, 

          even going so far as to double-gendering 

          with the construction “female comediennes” at one point.

 

Some of the preference for female over woman 

         is a holdover of Fowler’s grammar point: 

        female is an adjective while woman is not:

 

So while all agree that lady as a modifier is right out

       —though we do still see the modifier lady in current English prose

       —there’s currently a split between the use of woman and female 

       as modifiers, with some preferring one over the other. 

 And yet, for all the confusion, there is better advice out there:

 

Merriam-Webster Dictionary:

Lady

The word lady is used in complex ways in British high society, 

where it usually corresponds to the use of lord for men. 

 

For example, 

it’s used when referring to women 

          who hold certain titles: 

          marchioness, countess, viscountess, or baroness. 

It can also be used of the wife of a lower-ranking noble, 

          such as a baron, baronet, or knight.

Lady is also the courtesy title 

          for the daughters of higher-ranking nobles: 

          dukes, marquesses, or earls

The daughters of viscounts and barons 

          are referred to as "The Honorable," 

and daughters of baronets or knights 

          are simply called "Miss."

 

American Heritage® Dictionary of the English Language:

Usage Note: 

The word lady goes back to Old English 

and was traditionally used for a woman of social standing or rank. 

Perhaps because of the word's association 

        with high society, 

        today lady is most acceptable in parallel with gentleman, 

as in the sentences 

        Ladies and gentlemen, your attention please! and 

       At the opera for the first time, 

       they were dazzled by all of the ladies in ball gowns 

       and gentlemen in sharp tuxedos. 

This latter sentence was approved by 

91 percent of the Usage Panel in our 2016 survey. 

By contrast, the sentence 

Nancy Brown will be the first lady to serve as chair of the committee 

was accepted by only 29 percent of the Panel, 

with many panelists commenting that 

the use of lady where woman would easily do can be taken as offensive

 

The degree to which lady is or isn't considered offensive 

        has become dependent on context

When presented with a range of sentences 

        using lady in formal and informal contexts 

        with both male and female speakers, 

        many members of the Panel stated that 

        they found lady to be acceptable and inoffensive 

        when used ironically or jocularly

 

· The use of lady as an attributive to modify another noun, 

          as in the phrase lady doctor, 

          is widely considered offensive. 

When the sex of the person is relevant, 

         the preferred modifier is woman or female.

See Usage Note at female.

 

Random House Kerneman Webster’s college Dictionary:

usage: 

In the meanings “refined, polite woman” 

                     and “woman of high social position” 

          the noun lady is the parallel of gentleman. 

 

As forms of address, both nouns are used in the plural 

         (Ladies and gentlemen, thank you for your cooperation), 

but only lady occurs in the singular. 

Except in chivalrous, literary, humorous or similar contexts 

           (Lady, spurn me not), 

this singular is now usu. perceived as rude 

or at least insensitive: 

Where do you want the new air conditioner, lady? 

 

Other uses that are commonly disliked 

         include lady in compounds or phrases 

         referring to occupation or position 

             (cleaning lady; forelady; saleslady

         and as a modifier (lady artist; lady doctor). 

Increasingly, sex-neutral terms replace lady 

         (cleaner; supervisor; salesperson or salesclerk). 

When it is relevant to specify 

         the sex of the performer or practitioner, 

         woman rather than lady is used, 

the parallel term being man, or male 

and female are used as modifiers: 

         I need a saleswoman;

        Male doctors outnumber female doctors on 

        the hospital staff by three to one. 

See also -person, -woman.

syn: See woman.

 

Random House Kerneman Webster’s college Dictionary:

USAGE NOTE FOR -WOMAN

Feminine compounds ending in -woman 

            are equivalent to the 

masculine compounds in -man

When the person referred to is a woman, 

           the feminine form is often, but not always

used: 

alderman, alderwoman; assemblyman, assemblywoman; 

chairman, chairwoman; congressman, congresswoman; 

spokesman, spokeswoman; businessman, businesswoman. 

 

However, some forms ending in -man are applied to women, 

and occasionally terms in -man are specified by legal code: 

            Alderman Dorothy Lavelle. 

In general, the practice in current edited written English 

            is to avoid the -man form

            in reference to a woman or the plural -men 

            when mixed sexes are involved. 

Instead, a sex-neutral term is used

            councilmembers rather than councilmen and 

            councilwomen; representative or legislator 

            rather than congressman or congresswoman. 

See also chairperson-man-person.

 

Random House Kerneman Webster’s college Dictionary:

wom′an•less, adj.

syn: woman, female, lady 

are nouns referring to adult human beings 

         who are biologically female, that is, 

         capable of bearing offspring. 

 

woman is the general, neutral term: 

          a wealthy woman. 

In scientific, statistical, and other objective 

          use female is the neutral contrastive term to male

             104 females to every 100 males. 

female is sometimes used disparaginglya gossipy female. 

lady in the sense “polite, refined woman” is a term of approval

          We know you will always behave like a lady.

 

Random House Kerneman Webster’s college Dictionary:

usage: 

Although formerly 

         woman was sometimes regarded as demeaning 

         and lady was the term of courtesy

woman is the designation preferred by most modern female adults: 

         League of Women Voters; 

         American Association of University Women. 

woman is the standard parallel to man.

When modifying a plural noun, woman, like man, becomes plural: 

          women athletes; women students. 

The use of lady as a term of courtesy 

          has diminished somewhat in recent years, 

          although it still survives in a few set phrases 

          (ladies' room; Ladies' Day). 

lady is also used, but decreasingly, 

         as a term of reference for women engaged 

         in occupations considered by some to be menial or routine: 

            cleaning lady; saleslady. 

 

Random House Kerneman Webster’s college Dictionary:

-woman

a combining form of woman

            chairwoman; forewoman; spokeswoman.

usage: Compounds ending in -woman 

           commonly correspond to the masculine compounds in -man

           councilman, councilwoman; 

           congressman, congresswoman. 

 

The current practice, esp. in edited written English, 

is to avoid the -man form in reference to a woman or the plural -men 

when members of both sexes are involved. 

Often, a sex-neutral term is used

for example

          council member rather than either councilman or councilwoman;

          representatives or legislators rather than congressmen. 

See also -man, -person.

 

Collins COBUID English Dictionary: 

woman – lady

1. used as a noun

You usually refer toan adult female person aswoman /'wʊmən/.

His mother was a tall, dark-haired woman.

The plural of woman is women /'wɪmɪn/.

There were men and women working in the fields.

 

You can use lady as a polite way of referring to a woman, 

especially if the woman is present.

We had a visit from an American lady.

There is a lady here who wants to speak to you.

Be Careful!
It is almost always better 

to refer to someone as an old lady or an elderly lady

rather than an 'old woman'.

I helped an old lady to carry her shopping.

She is an elderly lady living on her own.

If you are addressing a group of women, 

you call them ladies, not 'women'.

Ladies, could I have your attention, please?

Good evening, ladies and gentlemen.

 

2. 'woman' and 'women' used as modifiers

Woman is sometimes used in front of other nouns.

She said that she would prefer to see a woman doctor.

You use women in front of plural nouns, not 'woman'.

Women drivers can get cheaper car insurance.

Be Careful!
Normally, you just refer to 

           a female doctor, writer etc as a doctor or a writer

Only use woman doctorwoman writer etc 

           if it is necessary to make it clear that you are referring to a woman.

See female - feminine

 

Farlex Trivia Dictionary:

lady

A buck party, like a stag party, is one without ladies.

  • chatelaine - The lady or mistress of a household.
  • lady - From Old English hlaf, "loaf," 

and a Germanic base meaning "knead," 

it first literally meant "one who kneads bread."

madam - French, literally, "my lady."

หมายเลขบันทึก: 702403เขียนเมื่อ 24 เมษายน 2022 16:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 เมษายน 2022 16:11 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท