ศูนย์เครือข่าย สำนักข้าราชการพลเรือน และ สถาบันอุดมศึกษา

 ท่านที่ปรึกษาระบบราชการ อาจารย์ ดร.สมโภชน์ นพคุณ อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานข้าราชการพลเรือน ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มโครงการความร่วมมือ โดยความเห็น ชอบและสนับสนุนของท่าน สีมา สีมานันท์ ซึ่งเป็นเลขาธิการ ก.พ ในขณะนั้น เพื่อ "สร้างศูนย์เครือข่ายเพื่อสอบคัดเลืก และ ปรับมาเพื่อพัฒนาคนให้รองรับระบบราชแนวใหม่ร่วมกัน" โดยมีการลงนามความตกลงร่วมกันมากว่า ๒ ปี ตั้งแต่ เมษายน ๔๖ โดยครั้งแรกนั้นอาจารย์ ดร.สมโภชน์ ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (ตำแหน่งในขณะนั้น) ได้เข้ามาร่วมมือพัฒนาบุคลากร ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดน คำแนะนำของ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เมืองทอง แขมมณี ครูของพวกเรา หลังการที่พวกเราได้ทำงานร่วมกัน ในทุกๆปี ทีมจาก ม.ข จะไปเยี่ยมคารวะ ท่านเลขาธิการ ก.พ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ในปีนี้ก็เช่นกัน ทีมงานจาก ศูนย์บริการวิชาการ จะไปเยี่ยมท่านเลขาธิการ ก.พ ท่านใหม่ คือ ท่านปรีชา วัชราภัย ประเด็นที่เราจะไปนำเรียนหารือกับท่าน จะเป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยงานที่พวกเราถือว่ามีความสำคัญมากๆ คือ "การร่วมมือกันจัดสอบ อบต จังหวัดขอนแก่น"

 ประเด็นที่ท่าน อาจารย์ ดร.สมโภชน์ นพคุณ ได้ปรึกษาหารือร่วมกัน และ จะไปนำเรียนเสนอท่าน เลขาธิการ สำนักงานข้าราชการพลเรือน คือ "การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงของศูนย์ความร่วมมือ โดยมีสถาบันอุดมศึกษา ๙ แห่ง และ สำนักงานข้าราชการพลเรือน โดยต้องการให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเครือข่ายอุดมศึกษาซึ่งกระจายในทุกภูมิภาค สามารถเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง โดย นำเรื่องการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือ และ ให้มีการ ลปรร โดยใช้ B2B"

 ดังนั้นทีมงานของศูนย์เครือข่ายจะนำข้อความที่ปรึกษาหารือล่วงหน้าไปเรียนนำเสนอ ท่านเลขาธิการ สำนักงานข้าราชการพลเรือน ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เพื่อที่จะ " สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และ สำนักงานข้าราชการพลเรือน ให้มีการพัฒนาคนที่ยั่งยืน โดยนำ การจัดการความรู้ มาเป็นเครืองมือ"

 เรียนเชิญให้ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนา "คนไทย และ สังคมไทย เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้"

JJ