ศูนย์เครือข่าย สำนักงานข้าราชการพลเรือน และ สถาบันอุดมศึกษา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงาน กพ

ศูนย์เครือข่าย สำนักข้าราชการพลเรือน และ สถาบันอุดมศึกษา

 ท่านที่ปรึกษาระบบราชการ อาจารย์ ดร.สมโภชน์ นพคุณ อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานข้าราชการพลเรือน ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มโครงการความร่วมมือ โดยความเห็น ชอบและสนับสนุนของท่าน สีมา สีมานันท์ ซึ่งเป็นเลขาธิการ ก.พ ในขณะนั้น เพื่อ "สร้างศูนย์เครือข่ายเพื่อสอบคัดเลืก และ ปรับมาเพื่อพัฒนาคนให้รองรับระบบราชแนวใหม่ร่วมกัน" โดยมีการลงนามความตกลงร่วมกันมากว่า ๒ ปี ตั้งแต่ เมษายน ๔๖ โดยครั้งแรกนั้นอาจารย์ ดร.สมโภชน์ ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (ตำแหน่งในขณะนั้น) ได้เข้ามาร่วมมือพัฒนาบุคลากร ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดน คำแนะนำของ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เมืองทอง แขมมณี ครูของพวกเรา หลังการที่พวกเราได้ทำงานร่วมกัน ในทุกๆปี ทีมจาก ม.ข จะไปเยี่ยมคารวะ ท่านเลขาธิการ ก.พ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ในปีนี้ก็เช่นกัน ทีมงานจาก ศูนย์บริการวิชาการ จะไปเยี่ยมท่านเลขาธิการ ก.พ ท่านใหม่ คือ ท่านปรีชา วัชราภัย ประเด็นที่เราจะไปนำเรียนหารือกับท่าน จะเป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยงานที่พวกเราถือว่ามีความสำคัญมากๆ คือ "การร่วมมือกันจัดสอบ อบต จังหวัดขอนแก่น"

 ประเด็นที่ท่าน อาจารย์ ดร.สมโภชน์ นพคุณ ได้ปรึกษาหารือร่วมกัน และ จะไปนำเรียนเสนอท่าน เลขาธิการ สำนักงานข้าราชการพลเรือน คือ "การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงของศูนย์ความร่วมมือ โดยมีสถาบันอุดมศึกษา ๙ แห่ง และ สำนักงานข้าราชการพลเรือน โดยต้องการให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเครือข่ายอุดมศึกษาซึ่งกระจายในทุกภูมิภาค สามารถเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง โดย นำเรื่องการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือ และ ให้มีการ ลปรร โดยใช้ B2B"

 ดังนั้นทีมงานของศูนย์เครือข่ายจะนำข้อความที่ปรึกษาหารือล่วงหน้าไปเรียนนำเสนอ ท่านเลขาธิการ สำนักงานข้าราชการพลเรือน ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เพื่อที่จะ " สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และ สำนักงานข้าราชการพลเรือน ให้มีการพัฒนาคนที่ยั่งยืน โดยนำ การจัดการความรู้ มาเป็นเครืองมือ"

 เรียนเชิญให้ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนา "คนไทย และ สังคมไทย เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)