อันโพธิ์ไทรใบหนาพาร่มรื่น

สุขสดชื่นนกกาผู้อาศัย

ตาลมะพร้าวสูงใหญ่ไร้กิ่งแม้มีใบ

แต่มีลูกดกใหญ่หล่นใส่หัว