เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 มีพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต  ที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจ  นั้น  ในภาคบ่ายมีการเสวนาเชิงปฏิบัติการสัญจรโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) ในหัวข้อ  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้า สู่อินโดจีน  สาระสำคัญของทุกฝ่ายมีความเห็นที่สอดคล้องกันคือ  ประเทศไทยต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจต่อประเทศเพื่อนบ้าน  เพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  การค้าและการลงทุน  ตลอดจนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน  ในลักษณะที่เกิดประโยชน์ร่วม  ไม่เอารัดเอาเปรียบ  โดยมุ่งกำไรเกินควร  ควรใช้หลักธรรมาภิบาล  ควบคู่กับ  การบริหารจัดการพื้นที่  และยุทธศาสตร์ที่ดี  ประเด็นต่างๆ เหล่านี้สอดคล้อกับข้อเสนอแล้วเมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2549 ในที่ประชุมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูตไทย ณ จังหวัดขอนแก่น  สิ่งที่ผู้เสวนาเป็นห่วงเหมือนกัน คือ แผนดีแต่ขาดการปฏิบัติ  และผู้รับผิดชอบ  ผู้ที่เสนอหรือผู้ที่พูดไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ  ในขณะที่ผู้ปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ด้วยเหตุที่ยังไม่ทราบนโยบายที่ชัดเจน ขาดงบประมาณ  และบุคลากรและขาดอีกหลายๆ อย่าง  เป็นต้น ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนหลังจากพิธีเปิดสะพานมิตรภาพแล้ว  ก็ปิดสะพานอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกัน  คาดว่าจะใช้ได้อย่างเป็นทางการประมาณเดือนมกราคม 2550

เอกสารสามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวได้ที่ http://neroc.kku.ac.th