งานวิจัยในชั้นเรียน วิชาภาษาไทย ท33101 ปีการศึกษา 2564


นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท33101 

โดยใช้สื่อประสม ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2564

                                                                           บทคัดย่อ

                      การวิจัยครั้งนี้มีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ท33101 กลุ่มประชากร

ในการวิจัยคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ห้อง 3 4  6  8  10  12  และ 16 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2564 

 โรงเรียนสุรวิทยาคาร  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  จำนวน  250  คน  โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัยคือ วีดีโอการสอนวิชาภาษาไทย ท33101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 15 เรื่อง  เอกสารประกอบการเรียน

วิชาภาษาไทย ท33101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 4 หน่วยการเรียนรู้  และ power point ประกอบการเรียน 

วิชาภาษาไทย ท33101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 15 เรื่อง   แบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย ท33101  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 10 ชุด 

            ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

                    1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท33101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ห้อง 3  4  6  8 10 12 และ16 จำนวน  250  คน  เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 3.28 : 3.15 

                    จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยข้างต้น จะเห็นได้ว่านักเรียนของผู้รายงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ย 3.28 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ของโรงเรียน  3.15 

                     2. ผลการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้สื่อประสม ครูผู้สอน นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์ 

 โรงเรียนสุรวิทยาคาร  วิชาภาษาไทย ท33101 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 4 6 8 10 12 และ16 ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2564 ระดับคุณภาพ  4.09 

                     จากผลการประเมินจะเห็นได้ว่ามีระดับคุณภาพเฉลี่ย 4  ซึ่งแปลความหมายว่าอยู่ในระดับดีมาก

                    สรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนออนไลน์โดยใช้สื่อประสม วิชาภาษาไทย  ท33101 

มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 3.28 และผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  3.15  

ส่วนผลการประเมินครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้สื่อประสม วิชาภาษาไทย ท33101 ระดับคุณภาพ

เฉลี่ย  4.09 แปลความหมายว่าการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดีมาก

 

                                     

 

 

 

 

                                                               

คำสำคัญ (Tags): #บทคัดย่อ
หมายเลขบันทึก: 693698เขียนเมื่อ 1 ธันวาคม 2021 21:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 ธันวาคม 2021 21:47 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี