งานวิจัยในชั้นเรียน วิชาภาษาไทย ท33102 ปีการศึกษา 2563


นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท33102 

เรื่อง “การอ่าน เขียนสารคดี” โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)  ร่วมกับการเรียนรู้

แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

                                                                                บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง “การอ่าน เขียนสารคดี”

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/9  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนสุรวิทยาคาร

  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  จำนวน  38  คน โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนจัดการเรียนรู้

แบบ Active learning เรื่อง “การอ่าน เขียนสารคดี”วิชาภาษาไทย  ท33102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน  1  แผน

           ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

                    1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย (ท33102)  เรื่อง “การอ่าน เขียนสารคดี”

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/9  จำนวน  38  คน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ

81.32 : 47.63

                    จากผลสัมฤทธิ์ข้างต้น จะเห็นได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.32 

  และก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ  47.63

                    2. ผลการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ครูผู้สอน นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ 

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิชาภาษาไทย (ท33102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 

ระดับคุณภาพ  4.30 

                    จากผลการประเมินครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  (ท33102) จะเห็นได้ว่ามีระดับคุณภาพ

เฉลี่ย  4.30  ซึ่งแปลความหมายว่าอยู่ในระดับ ดีมาก

                    สรุปได้ว่า นักเรียนที่เรียนเรื่อง “การอ่าน เขียนสารคดี”มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ  81.32 และก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 47.63 ส่วนผลการประเมิน

ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  (ท33102) ระดับคุณภาพเฉลี่ย  4.30 แปลความหมายว่าการจัดการเรียนรู้

อยู่ในระดับ  ดีมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสำคัญ (Tags): #บทคัดย่อ
หมายเลขบันทึก: 693697เขียนเมื่อ 1 ธันวาคม 2021 20:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 ธันวาคม 2021 21:30 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี