ชีวิตที่พอเพียง 4100a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๒๔ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔   ช่วงทั่วโลกวิตกกังวลเรื่องสายพันธุ์  โอมิครอน


ทั่วโลกตื่นตัวเรื่องสายพันธุ์ โอมิครอน ที่แพร่เชื้อเก่ง แต่ยังไม่แน่ว่าจะก่อความรุนแรงเพียงไร จะเล็ดลอดภูมิคุ้มกันจากวัคซีนที่มีอยู่ ได้หรือไม่

ชีวิตที่พอเพียง 4100a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๒๔ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔   ช่วงทั่วโลกวิตกกังวลเรื่องสายพันธุ์  โอมิครอน 

๒๕ พฤศจิกายน   

เช้าประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ทางซูม   เห็นภาพการเป็นองค์กรเรียนรู้ชัดเจน     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๐๙๒  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๐๖   จากทัณฑสถาน ๓๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๐,๖๕๗ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๙๐.๕ ล้านโดส    

 

 ๒๖ พฤศจิกายน   

เช้าประชุม online PLC coaching จ. ศรีสะเกษ ทางซูม    บ่ายประชุมคณะอนุกรรมการ วสศ.    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๕,๕๔๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๒๕    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๗๕๒    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๐,๒๗๗ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๙๐.๗ ล้านโดส 

   

๒๗ พฤศจิกายน (เสาร์)   

เช้า ประชุมสภา มช. ทางซูม    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๕,๖๓๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๑๔    ในทัณฑสถาน ๑๖๙   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๙,๗๘๐     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๙๑.๗ ล้านโดส  

พบสายพันธุ์ใหม่ Omicron (๑)  (๒)    มีสัญญาณว่าแพร่เก่ง    เริ่มที่อัฟริกาใต้  พบแล้วในอิสเรล   และยุโรป เป็นการส่งสัญญาณว่า หากจะเอาชนะโควิด ประเทศรวยต้องช่วยประเทศจนให้ได้ฉีดวัคซีนแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง     

   

๒๘ พฤศจิกายน (อาทิตย์)    

 อยู่บ้าน          

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๕,๑๓๐      เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๖๐    จากทัณฑสถาน ๔๕๗    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๙,๒๕๐ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๙๒.๑ ล้านโดส    

            

๒๙ พฤศจิกายน    

             บ่ายไปร่วมพิธีประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานทุนเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ที่ศิริราช   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔,๔๘๖   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๙๘    จากทัณฑสถาน ๕๗    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๗,๘๑๑ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๙๒.๔ ล้านโดส      

ญี่ปุ่นประกาศห้ามคนเข้าเมืองจากต่างประเทศเพื่อป้องกันโควิดสายพันธุ์ โอมิครอน (๓)    อาการของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนไม่รุนแรง (๔) 

       

 

๓๐ พฤศจิกายน  

เช้าประชุม Online PLC Coaching    บ่ายประชุมคณะอนุกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ทางซูม                       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔,๐๕๔  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๒๑   ในทัณฑสถาน ๑๒๓   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๕,๖๗๓ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๙๒.๗ ล้านโดส   

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศว่ายังไม่พบสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทย    ข้อมูลเรื่องสายพันธุ์โอมิครอน จากนิตยสารดิอีโคโนมิสต์ น่าอ่านที่สุด (๕)    

  

๑ ธันวาคม      

เช้าไปประชุมแนวทางผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพเพื่อระบบสุขภาพปฐมภูมิ ที่วิทยาลัยพยาบาลนนทบุรี     บ่ายประชุม SiCORE-M ทางซูม                   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔,๕๖๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๔๙   จากทัณฑสถาน ๑๖๕    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๔,๑๙๐    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๙๓.๒ ล้านโดส   

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๒๔ พฤศจิกายน ๕,๘๕๗ (๕,๘๔๖) ๒,๐๘๑,๙๙๒ ๒๐,๕๔๔ ๒๕๙,๑๔๖,๖๖๗ ๕,๑๘๖,๐๖๓ (๑๖ น.) ๔๘,๘๓๕,๒๑๖/๗๙๖,๓๑๙
๒๕ ๖,๓๓๕ (๖,๓๒๘) ๒,๐๘๘,๓๒๗ ๒๐,๕๘๑ ๒๕๙,๘๒๒,๓๙๙ ๕,๑๙๔,๗๓๒ (๑๖ น.) ๔๘,๙๗๒,๕๕๐/๗๙๘,๒๔๕
๒๖ ๖,๕๕๙ (๖,๕๒๐) ๒,๐๙๔,๘๘๖ ๒๐,๖๔๕ ๒๖๐,๔๑๐,๗๕๔ ๕,๒๐๑,๘๙๐ (๑๖ น.) ๔๘,๙๙๙,๗๓๗/๗๙๘,๕๕๑
๒๗ ๖,๐๗๓ (๖,๐๑๖) ๒,๑๐๐,๙๕๙ ๒๐,๖๗๗ ๒๖๐,๙๘๖,๑๖๘ ๕,๒๐๙,๐๓๕ (๑๖ น.) ๔๙,๐๕๐,๙๑๗/๗๙๙,๑๓๙
๒๘  ๕,๘๕๔ (๕,๘๔๗) ๒,๑๐๖,๘๑๓ ๒๐,๗๐๗ ๒๖๑,๔๓๔,๕๖๔ ๕,๒๑๔,๙๔๗ (๑๖ น.) ๔๙,๐๗๗,๖๙๕/๗๙๙,๓๑๒
๒๙ ๔,๗๕๓ (๔,๗๔๑) ๒,๑๑๑,๕๖๖ ๒๐,๗๓๔ ๒๖๑,๘๔๔,๒๑๓ ๕,๒๑๙,๕๘๓ (๑๖ น) ๔๙,๐๙๙,๕๙๐/๗๙๙,๔๑๔
๓๐ ๔,๓๐๖ (๔,๒๙๘) ๒,๑๑๕,๘๗๒ ๒๐,๗๗๑ ๒๖๒,๕๐๕,๔๗๘ ๕,๒๒๗,๑๒๗ (๑๖ น.) ๔๙,๓๐๑,๐๗๐/๘๐๑,๓๒๖
๑ ธ.ค. ๔,๘๘๖ (๔,๘๘๐) ๒,๑๒๐,๗๕๘ ๒๐,๘๑๔ ๒๖๓,๑๕๓,๐๖๘ ๕,๒๓๕,๗๙๘ (๑๖ น.) ๔๙,๔๒๘,๙๑๓/๘๐๓,๐๔๕
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

๑ ธ.ค. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 693690เขียนเมื่อ 1 ธันวาคม 2021 16:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 ธันวาคม 2021 16:38 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี