อุปสรรคการสื่อสาร

กาซะลอง
-

อุปสรรคและความสำเร็จของการสื่อสาร
การสื่อสาร ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างดังกล่าวมา ดังนั้น องค์ประกอบแต่ละส่วนจึงล้วนเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้การสื่อสารประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะในองค์ประกอบที่มีความสำคัญ คือ คุณสมบัติของผู้ส่งและผู้รับสาร การสื่อสารจะประสบผลเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติสำคัญของผู้รับและผู้ส่งสาร 5 ประการ คือ
1 มีความรู้ความสามารถ ทั้งผู้ส่งและผู้รับสาร หากมีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับสูง จะมีความเชื่อมั่นในตนเอง รับรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็วกว่าผู้ที่มีความรู้ความสามารถต่ำ หากผู้ส่งสารและผู้รับสารมีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน กรณีผู้ส่งสาร มีความรู้ ความสามารถสูงกว่าผู้รับสาร จะให้ผลสำเร็จของการสื่อสาร ดีกว่ากรณีผู้ส่งสารมีความรู้ความสามารถต่ำกว่าผู้รับสาร
2 มีทักษะในการสื่อสาร คือมีความเชี่ยวชาญ สามารถในการพูด การแสดง มีจิตวิทยาในการจูงใจสูง สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถ และการฝึกฝนตนเองเป็นสำคัญ
3 มีเจตคติที่ดี ผู้สื่อสารที่มีเจตคติที่ดีต่อกันจะช่วยให้เข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้น รู้จักวิเคราะห์ความรู้ ความคิด ข่าวสารต่างๆด้วยความเป็นกลาง แต่หากผู้สื่อสารมีเจตคติ ที่ไม่ดีต่อกัน จะมองกันในแง่ร้ายและบิดเบือนข่าวสาร
4 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากสังคม วัฒนธรรม รวมถึง เพศ และอายุ เป็นตัวกำหนดความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม ผู้ที่จะสื่อสารเข้าใจกันได้ดีที่สุดนั้นได้แก่ผู้ที่มีพื้นฐานทางสังคัมวัฒนธรรมเหมือนกันทั้งผู้ส่งและผู้รับ ผู้สื่อสารที่มีความแตกต่างกันทางสังคมวัฒนธรรม อาจทำให้การสื่อสารล้มเหลว ทั้งนี้เพราะ การพูดหรือการปฏิบัติอย่างหนึ่งในสังคมหนึ่ง อาจแปลความหมายแตกต่างออกไปจากอีกสังคมหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาซะลอง(แก้ว)เองค่ะ

คำสำคัญ (Tags)#อุปสรรคการสื่อสาร

หมายเลขบันทึก: 69362, เขียน: 26 Dec 2006 @ 00:14 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นายเต้
IP: xxx.175.146.32
เขียนเมื่อ 
จัดรุปแบบให้ดีกว่านี้นะครับ