ชีวิตที่พอเพียง 4090a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๑๐ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   มีการระบาดในยุโรป และจีน


ชีวิตที่พอเพียง 4090a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๑๐ – ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   มีการระบาดในยุโรป และจีน    

๑๑ พฤศจิกายน   

เช้าประชุมหารือสถาบันธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม. มหิดล  ทางซูม    เที่ยงและบ่ายไปที่ สพบ. ฟังการบรรยายสรุป    และไปพบ รมต. สาธารณสุขเรื่องพื้นที่สร้างสถาบัน         

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๙๔๒  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๐๒   จากทัณฑสถาน ๒๔๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๖,๔๕๐ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๘๒.๕ ล้านโดส    

 

 ๑๒ พฤศจิกายน   

เช้ามืด ประชุม RIAC ของ SiCORE-M    สายประชุมกลุ่มสามพราน    บ่ายประชุมหารือ DE กับผู้บริหาร สกสว.    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๖๕๑  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๒๓    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๓๒๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๗,๓๐๐ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๘๓.๒ ล้านโดส 

   

๑๓ พฤศจิกายน (เสาร์)   

เช้า ประชุมกรรมการ ควอท. ทางซูม     เที่ยงไปเลี้ยงส่งเยเชไปเข้าโรงเรียนประจำที่เขาใหญ่    บ่ายไปทำฟันกับแต้วที่สถาบันทันตกรรม    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๕๐๘  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๓๖    ในทัณฑสถาน ๑๙๘   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๕,๔๑๓     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๘๔.๑ ล้านโดส  

เกิดการระบาดระลอกที่ ๔ ในยุโรป    และมีระลอกใหม่ในจีน ๒๓ มณฑล    ศบค. เลื่อนการเปิดสถานบันเทิงไป ๑๕ ม.ค. ๖๕     

   

๑๔ พฤศจิกายน (อาทิตย์)     

 อยู่บ้าน          

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๖๐๗       เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๙๒    จากทัณฑสถาน ๑๗๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๕,๕๒๘ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๘๔.๕ ล้านโดส    

            

๑๕ พฤศจิกายน    

             เช้าประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการวิจัยระบบสุขภาพฉุกเฉิน ทางซูม     บ่ายไปประกาศรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ที่ศิริราช 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๕,๙๒๖   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๑๗    จากทัณฑสถาน ๑๘๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๔,๑๖๓ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๘๕.๐ ล้านโดส      

       

 

๑๖ พฤศจิกายน  

เช้าประชุมคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มช.  ทางซูม    บ่ายออกไปประชุมวิชาการล้านนามหาปกรณัม ของ ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร                      

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๕,๖๖๒  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๒๑   ในทัณฑสถาน ๕๓   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๒,๑๐๕ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๘๕.๔ ล้านโดส     

  

๑๗ พฤศจิกายน     

เช้าประชุม R2R Core team ทางซูม    บ่ายประชุมคณะอนุกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ทางซูม                   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๕,๘๕๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๖๓   จากทัณฑสถาน ๓๙๓    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๑,๓๘๒ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๘๖.๑ ล้านโดส   

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๑๐ พฤศจิกายน ๖,๙๗๘ (๖,๙๗๐) ๑,๙๘๙,๔๗๓ ๑๙,๘๒๖ ๒๕๑,๖๘๓,๐๗๒ ๕,๐๘๒,๔๗๘ (๑๖ น.) ๔๗,๕๓๖,๕๓๖/๗๗๘,๓๑๖
๑๑ ๗,๔๙๖ (๗,๔๘๔) ๑,๙๙๖,๙๖๙ ๑๙,๘๘๓ ๒๕๒,๒๕๓,๕๒๐ ๕,๐๙๑,๑๑๑ (๑๖ น.) ๔๗,๖๔๗,๗๔๕/๗๘๐,๒๓๖
๑๒ ๗,๓๐๕ (๗,๒๙๔) ๒,๐๐๔,๒๗๔ ๑๙,๙๓๔ ๒๕๒,๗๔๖,๓๑๓ ๕,๐๙๘,๒๑๑ (๑๖ น.) ๔๗,๖๙๓,๕๑๖/๗๘๐,๗๗๕
๑๓ ๗,๐๕๗ (๗,๐๔๒) ๒,๐๑๑,๓๓๑ ๑๙,๙๘๙ ๒๕๓,๓๓๑,๔๓๑ ๕,๑๐๗,๐๐๘ (๑๖ น.) ๔๗,๘๓๔,๘๑๐/๗๘๒,๙๓๓
๑๔  ๗,๐๗๙ (๗,๐๗๐) ๒,๐๑๘,๔๑๐ ๒๐,๐๓๖ ๒๕๓,๗๕๖,๐๒๖ ๕,๑๑๓,๐๐๗ (๑๖ น.) ๔๗,๘๙๑,๙๙๗/๗๘๓,๔๓๙
๑๕ ๖,๓๔๓ (๖,๓๓๑) ๒,๐๒๔,๗๕๓ ๒๐,๐๘๑ ๒๕๔,๐๖๒,๒๕๐ ๕,๑๑๖,๑๕๔ (๑๖ น) ๔๗,๙๑๖,๑๙๐/๗๘๓,๕๖๕
๑๖ ๕,๙๔๗ (๕,๙๓๖) ๒,๐๓๐,๗๐๐ ๒๐,๑๔๓ ๒๕๔,๖๔๓,๒๘๗ ๕,๑๒๓,๔๒๙ (๑๖ น.) ๔๘,๐๗๒,๘๙๘/๗๘๔,๗๗๙
๑๗ ๖,๕๒๔ (๖,๕๑๒) ๒,๐๓๗,๒๒๔ ๒๐,๑๙๙ ๒๕๕,๒๑๒,๙๓๗ ๕,๑๓๒,๖๑๕ (๑๖ น.) ๔๘,๑๖๑,๓๗๗/๗๘๖,๒๖๘
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

๑๗ พ.ย. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 693352เขียนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2021 16:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2021 16:08 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี