นบอ. มข. เป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน  ในรุ่นที่ 8 นี้ จัดให้สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวน 60 คน  จากคณะ/หน่วยงานต่างๆ  วันสุดท้ายก่อนพิธิปิด  เป็นการระดมความคิดเห็นในหัวข้อเบิ่งมข.  สรุปได้ว่าพนักงานมหาวิทยาลัย มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นเรื่องความเท่าเทียมกันในโอกาสการทำงาน  ความมั่นคงในสถานภาพ  ความก้าวหน้าในสายงานและอาชีพ  และความต้องการในการพัฒนาบุคลากร  โดยเฉพาะความต้องการในการทำงานวิจัยสถาบัน  ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยในสายสนับสนุน สามารถทำงานวิจัยในลักษณะ R2R ได้อย่างดี  ประเด็นต่างๆ  ผู้จัดจะได้ทำเป็นข้อเสนอต่อท่านอธิการบดีต่อไป 

ในรุ่นที่ 9 กำหนดการในวันที่  31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2550  สำหรับพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัย  โดยมี รศ.อำพน  ห่อนาค  และรศ.ดร.ชัญญา  อภิปาลกุล  เป็นผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการหลักสูตร