Developmental Evaluation : 34. DE เพื่อประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย


 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ มีการประชุม “อบรมการประเมินผลเพื่อเรียนรู้และพัฒนา” จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของทุกส่วนงาน    เพื่อวางพื้นฐานความเข้าใจ DE ที่อธิการบดีจะนำไปใช้ในการประเมินหัวหน้าส่วนงาน    หลังจากมีประสบการณ์โครงการประเมินแบบ DE นำร่องต่ออธิการบดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์    และได้รับการตอบรับดีมาก   ว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน

ที่จริงผมเคยบรรยายเรื่อง DE ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทางออนไลน์ไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔   โดยครั้งนั้นผู้ฟังเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  และคณะกรรมการประเมินผู้บริหาร ๔ ชุด    และผู้บริหาร ๔ ท่านนั้นคือ อธิการบดี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ และศึกษาศาสตร์   และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย    

การประชุมวันที่ ๒๘ กันยายน มีวิทยากร ๓ ท่านคือ  (๑) ผม เสนอหลักการ DE  (๒) ผศ. ดร. สันติ เจริญพรพัฒนา จาก มจธ. เสนอประสบการณ์ใช้ DE ประเมิน สวช.  (๓) คุณภัทรพล สาส์นธรรมบท แห่ง สอวช. เสนอการตีความประสบการณ์การใช้ DE ประเมิน สวช.    ผู้เข้าฟังระดับรองคณบดีจาก ๕ วิทยาเขต ประมาณ ๗๐ คน    ที่ต่อไปจะทำหน้าที่เป็น DE Facilitator 

นอกจากนั้น ยังมีประธานคณะกรรมการประเมิน DE นำร่อง ๔ ชุด คือประธานคณะกรรมการประเมินอธิการบดี (รศ. ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข)  ประธานคณะกรรมการประเมินคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ศ. ดร. สนิท อักษรแก้ว)   ประธานคณะกรรมการประเมินคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ดร. บุญปลูก ชายเกต)    และผู้ได้รับการประเมินทั้ง ๔ ท่าน คือ อธิการบดี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    เสนอ reflection ต่อกระบวนการประเมิน DE   และการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์   

สรุปได้ว่า เป็นมติร่วมกันว่า ควรนำ DE มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย     โดยควรมีการปรับปรุงการกำหนด stakeholders ให้กว้างขวางขึ้น  และมีระบบข้อมูลช่วยการประเมิน      

          เห็นได้ชัดเจนว่า การประเมินนี้เป็นการผสมกันระหว่างประเมินบุคคล และประเมินหน่วยงาน   เป็นการประเมินที่ช่วยให้ผู้บริหารส่วนงานพัฒนาส่วนงานได้ง่ายขึ้น   

วิจารณ์ พานิช 

๒๘ ก.ย. ๖๔

 

 

หมายเลขบันทึก: 693001เขียนเมื่อ 26 ตุลาคม 2021 21:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 ตุลาคม 2021 21:09 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี