ทำไมอวัยเพศไม่แข็งตัว ?


ข้อคิด การที่อวัยเพศไม่แข็งตัว ไม่ใช่ว่าชีวิตจะล้มเหลว หมดสุข เพราะหลักธรรมกล่าวไว้ว่า สรรพสิ่งในโลกนี้อยู่ในลักษณะสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์ ได้แก่ เกิดมาแล้ว ไม่เที่ยง ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง เป็นทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยาก แต่ก็ต้องทนสู้ต่อชีวิต อย่ายอมแพ้ชีวิต อย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาวาสนา คนเรามีทุกข์เพราะความเจ็บป่วย ทุกข์จากเศรษฐกิจรุมเร้า การทำมาหากินเพราะขาดสภาพคล่องโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 และสุดท้าย ทุกสิ่งเป็นอนัตตา คือไม่สามารถบังคับไม่ให้เป็นได้ ดั่งใจหวัง เช่นเดียวกับอวัยเพศไม่แข็งตัว มันอาจจะเกิดเพราะสภาพร่างกายอยู่มานาน (แก่) สภาพจิตใจ โรคภัยมาเบียดเบียน เราไม่สามารถไปบังคับให้อยู่ในอำนาจเราได้ ควรฝึกจิตให้ปล่อยวาง จะเกิดสุข เพราะทุกข์อยู่ทีถือ สุขอยู่ที่การรู้จักปล่อยวาง ในบั้นปลายชีวิต ควรมีความพอเพียง เพราะชีวิตเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชกโชนแล้วบั้นปลายชีวิต เราต้องยึดหลักพอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีแล้วชีวิตจะมีสุข

ทำไมอวัยเพศไม่แข็งตัว ?

ดร.ถวิล  อรัญเวศ

           กาเม มรณัง  ทุกขัง โลเก กามตายด้าน เป็นทุกข์ในโลก หรือ

กาเม มรณัง สุขัง โลเก  กามตายด้าน เป็นสุขในโลก  แล้วแต่มุมมอง

ของแต่ละคน

          ว่าโดยหลักธรรมแล้ว คนเราเกิดมามีตัณหา หรือความอยากติดตัวมาแต่กำเนิด แต่การที่จะบริหารตัณหา หรือความอยากให้อยู่ในสภาพสมดุล หรือเป็นปกติ ไม่ไปก่อความทุกข์หรือความเดือดร้อนให้ใครนี้ คือ “ศีลธรรม” ซึ่งเป็นสภาพความดีทางกาย วาจา และใจและรักษาผู้ปฏิบัติดีไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว

          ศีล แปลว่า “ปกติ” ได้แก่ปกติกาย กายไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปทำร้าย หรือฆ่าใคร ไม่ไปลักขโมยของใคร ไม่ไปผิดลูกผิดเมียใคร ไม่พูดปด หรือไม่ไปโกหกต้มตุ๋นใคร และไม่เสพของมึนเมาให้โทษทุกอย่าง เพราะจะทำให้ภาวะแห่งจิตใจผิดปกติไปด้วย

          จะเห็นว่า “ศีล” เป็นเพียงข้อห้ามทางกาย และวาจาเท่านั้น กล่าวคือเพียงแต่คิดไม่ดี เช่น คิดอยากร่วมเพศกับสาวสวย หรือนางงามจักรวาล เพียงแต่คิด จะไม่ผิดศีล แต่ก็ผิดธรรม คือคิดชั่ว คิดไม่ดี หรือคิดลามก บางคนบอกว่าเฒ่าหัวงู  ถ้าเป็นคนสูงวัยคิด ต่อเมื่อได้ลงมือด้วยกาย และแทะโลมด้วยวาจา จึงจะผิดศีล

          ย้อนมายังความอยากอีก ความอยวก ความกำหนัด ไม่ว่าเพศชาย หรือเพศหญิง ต่างก็มีความอยาก ความกำหนัดในกามเหมือนกัน เพียงแต่ว่าใครจะทนต่อการแสดงออกให้เห็นถึงความอยากออกมาให้เห็นได้ดีกว่ากันเท่านั้น คนไหนสงวนท่าทีหรือไม่แสดงออกมา ก็ถือว่า เป็นผู้บริหารความอยากได้ แต่ถ้าใครแสดงความอยาก ความกำหนัดออกมาทันทีให้คนอื่นรู้ คนนั้นก็อาจจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ หรือถ้าพูดถึงการจะต่อสู้หมัดมวยคือเขารู้จุดบอดจุดตายจุดอ่อนของเราแล้ว

          ข้อนี้ จะยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนภิกษุสงฆ์สาวกของพระองค์ว่า“ในโลกนี้ ไม่มีเสียงใด ที่จะสามารถผูกรัดใจชายได้เท่ากับเสียงแห่งหญิง” และห้ามอยู่ในที่ลับตา หรือที่ลับหูกับหญิงสองตัวสอง  ถ้าฝ่าฝืน ถ้าหญิงโจทก์มาอย่างไร ภิกษุนั้น ต้องรับตามนั้น จะปฏิเสธไม่ได้ (แม้ไม่ได้ทำก็ตาม) เนื่องจากการเป็นภิกษุ จะต้องถือศีล 227 ข้อ ศีลภิกษุณี ยิ่งมากคือ 311 เพราะภิกษุสงฆ์เป็นผู้เผยแพร่หรือบอดความดีให้ประชาชน ต้องประพฤติพรหมจรรย์ตัดความอาลัยความอยากออกไป

            ยิ่งภิกษุณี หรือ ภิกษุณีสงฆ์ ยิ่งถือศีลมากคือ 311 ข้อ จัดตั้งขึ้นโดยพระบรมพุทธานุญาต ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือพระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี โดยวิธีรับคุรุธรรม 8 ประการ ในคัมภีร์เถรวาทระบุว่าต่อมาในภายหลังพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตวิธีการอุปสมบทภิกษุณีให้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น จนศีลของพระภิกษุณีมีมากกว่าพระภิกษุ โดยพระภิกษุณีมีศีล 311 ข้อและกาลต่อมาภิกษุณ๊ในพุทธศาสนาก็หายไป บางคนก็บอกว่าภิกษุณีหาอุปัชฌาย์บวชให้ไม่มี หรือบางอรรถกถาจารย์ บอกว่าเนื่องจากภิกษุณีบวชมาความเป็นอยู่มักไม่ปลอดภัย ถูกข่มขืนบ้างจึงไม่มีหญิงกล้าจะมาบวช

            กะว่าจะพูดทางโลกแต่นำเข้าสู่เรื่องทางธรรม ก็เพราะความสุขในโลกนี้มี 2 ประการคือ โลกิยสุข ความสุขของชาวโลก และโลกุตตรสุข ความสุขที่หลุดพ้นจากโลก จะเป็นความสุขของนักบวช หรือภิกษุ หรือแม้ไม่ใช่นักบวช แต่บั้นปลายชีวิต ก็จะเป็นอย่างนั้น คือสงบสุข

 ทำไมอวัยเพศไม่แข็งตัว ?

         โดยปกติแล้ว ชายที่มีอายุประมาณ 13 ปีขึ้นไปหรือเมื่อฮอร์โมนชายเจริญเติบโตแล้วจะมีความรักและความกำหนัดในเพศตรงข้าม  เพียงแต่เห็นเครื่องแต่งกาย ใบหน้า ผิวพรรณ ผม ทรวงอก หรือหุ่นของเธอ ก็จะเคลิบเคลิ้มหรือหลงไหล และเก็บไปฝันแล้ว กล่าวคือเกิดความกำหนัดแล้ว และอยากจะสัมผัส หรือร่วมรักกับเธอแล้ว แต่การที่จะได้เช่นนั้น โดยหลักของชาวโลก ก็จะต้องมาแต่งงานเป็นสามีภรรยากันก่อน จึงจะไม่ผิดกฎหมาย หรือชาวโลกไม่ติเตียน แต่ถ้าไปล่วงละเมิดแล้ว ก็จะผิดทั้งศีลธรรม และผิดทั้งกฎหมายบ้านเมือง เพราะผู้หญิงจะมีภูมิคุ้มกันในตัว ต่างจากชาย ไม่มี แต่ะต้องได้ ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง และก็ไม่ผิดศีลธรรม

          จากที่ได้ไปศึกษามา อยากจะนำเรื่องการที่อวัยเพศไม่แข็งตัวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้

 ปัจจัยที่ทำให้อวัยวะเพศชาย ‘ไม่แข็ง’

         อวัยวะเพศไม่แข็งตัว (ภาษาปาก คือ นกเขาไม่ขัน)

         การที่ชายใด มี ‘อวัยวะเพศไม่แข็ง’ ก็ถือว่าหนึ่งในปัญหากวนใจสำหรับผู้ชายทั่วโลกที่คอยเป็นมารขัดจังหวะขณะทำกิจกรรมกับคู่นอน แม้ว่าเรื่องเซ็กจะไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตก็ตาม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคู่หรือแม้แต่ชีวิตคนโสดก็ตาม

 

อวัยวะเพศไม่แข็งคืออะไร?

          การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) คือภาวะที่อวัยวะเพศของผู้ชายไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดปัญหาและความหงุดหงิดใจขณะร่วมกิจกรรมกับคู่นอน

  

ปัจจัยที่ส่งผลให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ได้แก่

      1. ผลข้างเคียงของยาที่ใช้อยู่

          ยาบางชนิดที่คุณใช้อยู่อาจส่งผลข้างเคียงที่ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว เช่น ยาในกลุ่มBeta-blocker ที่ใช้รักษาในหลาย ๆ โรค/อาการ เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคซึมเศร้า, โรคภูมิแพ้, ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติบางชนิด, หรือภาวะเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจ เป็นต้น

         ข้อแนะนำ: หากคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องใช้ยาบางตัวที่ส่งผลกระทบต่อการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ขอแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ที่ออกใบสั่งยาดังกล่าวให้คุณเกี่ยวกับการปรับการใช้ยาหรือปริมาณในการใช้ยาลง ไม่แนะนำให้หยุดการใช้ยาเองโดยเด็ดขาด เพราะอาจส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้

         2. มีโรคประจำตัว/โรคเรื้อรัง

             ผู้ที่ป่วยหรือกำลังประสบปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรืออยู่ในภาวะคอเลสเตอรอลสูง มีแนวโน้มที่หลอดเลือดเส้นเล็ก ๆ ที่ใช้กักเก็บเลือดในองคชาตจะได้รับผลกระทบ ส่งผลให้หลอดเลือดไม่สามารถขยายตัวเพื่อให้เลือดไหลเวียนเข้ามาได้ ดังนั้นเมื่อเลือดเข้ามาไม่ได้ ก็จะไม่ทำให้เกิดการแข็งตัว

            ข้อแนะนำ: หากคุณเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คุณอาจปรึกษากับแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคเรื้อรังนั้น ๆ โดยป้องกันไม่ให้อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศรุนแรงขึ้น อีกหนึ่งทางเลือกคือการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แพทย์ช่วยจัดยาสำหรับการรักษาอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัว

           3. เครียดจากการทำงาน หรือทุกข์ใจอย่างอื่น ๆ

                ความเครียดเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากการทำงาน, ความสัมพันธ์, ความสูญเสีย, หรือจากการเงินก็ตาม ยิ่งในช่วงนี้ที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อผู้คนในหลาย ๆ ด้าน ทวีคูณความเครียดยิ่งกว่าเดิม เมื่อคุณอยู่ในภาวะเครียด ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่มีชื่อว่า “Cortisol” โดยทำให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศของผู้ชายลดลงไป

       จึงสรุปได้ว่า เมื่อใดที่คุณประสบกับภาวะเครียดมาก ๆ ในขณะประกอบกามกิจ อาจจะทำให้จิตใจวิตกกังวล ขาดสมาธิ คุณอาจจะไม่รู้สึกมีอารมณ์ทางเพศหรือทำให้อวัยวะเพศอ่อนตัวลงหรืออวัยวะเพศไม่แข็งตัวนั่นเอง

        ข้อแนะนำ: การเอาชนะความเครียดไม่ใช่เรื่องง่ายและทำได้ทันทีสำหรับบางคน ขอแนะนำให้คุณหาเวลาว่างทำกิจกรรมผ่อนคลายหลังเลิกงานหรือจากภาระต่าง ๆ เพื่อจัดการกับความเครียด เช่น

เข้าฟิตเนสออกกำลังกาย, ดูซีรีย์ดี ๆ ซักเรื่อง, ทำอาหาร/ขนม, หรือทำงานศิลปะ เป็นต้น

           นอกจากที่กล่าวมา ยังมีคนบอกว่า สาเหตุที่อวัยเพศชายไม่แข็งตัว มีสาเหตุ ดังนี้

        1. สาเหตุด้านร่างกาย

              คือเกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพต่าง ๆ ของร่างกายและความต้องการทางเพศก็ลดลง รวมถึงผู้ที่มีน้ำหนักเกิน และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน เป็นต้น ทั้งนี้ยังอาจเกิดจากการใช้ยาบางชนิด และผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มเหล้าปริมาณมาก รวมถึงผู้ที่มีปัญหาการนอนไม่หลับ

        2. สาเหตุด้านจิตใจ

              ความเครียด วิตกกังวล และ ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุทางใจที่ส่งผลกระทบต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย  บางกรณีอาจเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ค่รักอาจทำให้เสียอารมณ์ หรือโกรธ กระตุ้นให้อารมณ์ทางเพศเป็นไปในแง่ลบ ส่งผลให้อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัว

       3. ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย  คือภาวะที่ร่างกายขาดฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่เกิดขึ้นได้กับเพศชายในวัยตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป จากการเก็บข้อมูลการรักษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าอาการดังกล่าวเกิดจากภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย และปล่อยผ่านจนเลยจุดที่ยากต่อการรักษา

       4.สุขภาพใจที่ผิดปกติ

             เช่นความเครียด, ความวิตกกังวลทางจิตใจ ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

      5. เกิดจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

               ซึ่งปกติในวัยหนุ่มพอพักก็จะฟื้นตัวได้เร็วและง่าย ถ้าสูงอายุก็จะช้าหน่อย อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ แนะนำว่าให้เปลี่ยนเวลาปฏิบัติกิจกันในตอนเช้า หลังจากนอนพักผ่อนเต็มที่ทั้งคืนแล้วแทน

       6. เกิดจากจิตใจ ความวิตกกังวล เครียด ซึมเศร้า ซึ่งถ้าจิตใจว้าวุ่นไม่ปกติ ร่างกายก็พลอยจะแย่ด้วย ให้ใช้วิธีพูดคุยแก้ปัญหาทางจิตใจนั้นก่อน

      7. เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บทางกาย เช่น โรคเส้นเลือดผิดปกติ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มะเร็งต่อมลูกหมาก ผ่าตัดทางทวารหนัก ฯลฯ เมื่อรักษาโรคดังกล่าวได้แล้ว ปัญหาทางเพศก็จะดีขึ้น

      8.  เกิดจากยารักษาโรคบางชนิด โดยเฉพาะยารักษาโรคเรื้อรังที่ต้องกินเป็นเวลานาน ไม่ควรหยุดยาเองแต่ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางปรับ

     9. เกิดจากการใช้สารเสพติดต่าง ๆ ตลอดจนเหล้าและบุหรี่ ที่เป็นตัวการสำคัญทำนกเขาไม่ขันมานักต่อนักแล้ว ถ้ายังไม่เลิกก็เตรียมใจกันไว้เถอะ

 

การป้องกันภาวะนกเขาไม่ขัน

          เทคนิคแก้ปัญหาอาการไม่แข็งตัวของอวัยเพศ มีผู้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันวันนกเขาไม่ขันแล้ว นอกจากเจ้าของนกเขาคือคุณพ่อบ้านจะต้องเข้ารับการรักษาแล้ว ทางด้านตัวคุณภรรยาผู้ที่ได้ชื่อว่าถือครองกรรมสิทธิ์นกเขาตัวนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องแสดงบทบาทอย่างไรบ้าง แล้วคุณทั้งคู่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างไร เช่น

 

        1. เปลี่ยนบรรยากาศ

             อาจจะเป็นรีสอร์ทสวยๆ ในเมืองไทยหรือเมืองนอกก็ไม่เกี่ยง ปรับอากาศให้พอเหมาะพอดีสำหรับคุณทั้งสอง ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไป จะมีเพลงประกอบเบาๆ และน้ำมันกุหลาบ (แท้) ด้วยก็ได้ นี่เป็นการสร้างบรรยากาศให้ประสาทสัมผัสทั้งตา หู และจมูกได้รับการกระตุ้นอย่างเต็มที่คุณสองคนเปลือยเปล่านั่งบนเตียงหันหน้าเข้าหากันและหลับตาเริ่มด้วยการสัมผัสร่างกายของกันและกันอย่างแผ่วเบาไปตามส่วนต่าง ๆ โดยไม่แตะต้องอวัยวะเพศ ถ้าจะบังเอิญเกิดอารมณ์ทางเพศ อวัยวะเพศแข็งตัว ก็ยังไม่ถึงเวลาแห่งความหฤหรรษ์ หรือบางคู่อาจจะไม่เกิดการแข็งตัวก็ช่างมัน แค่คุณรู้สึกดี ๆ ที่ได้ลูบไล้และได้ถูกลูบไล้เท่านั้นก็เป็นสิ่งเริ่มต้นที่ดีแล้ว ข้อสำคัญขอให้คุณจดจ่อกับการสัมผัสและรับสัมผัสเท่านั้นก็พอ

          เมื่อคุณฝึกมาถึงขั้นหนึ่งคุณจะรู้สึกจิตใจปลอดโปร่ง มีสมาธิ และจดจ่ออยู่กับการสัมผัสร่างกายกันและกันจนเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศ ขอให้คุณค่อย ๆ เปลี่ยนการลูบไล้เป็นการเล้าโลม และค่อยๆ เปลี่ยนเป็นการร่วมเพศในที่สุด โดยท่าทางที่ควรใช้คือ ให้ฝ่ายหญิงอยู่ด้านบน สิ่งสำคัญคือคุณไม่ควรคาดหวังว่าจะต้องมีเพศสัมพันธ์ให้ได้ในตอนนี้ แต่ปลดปล่อยตัวเองไปตามอารมณ์ เพราะปัญหาอันหนึ่งที่พบบ่อยคือการคาดหวัง เมื่อผิดหวังก็จะกลายเป็นการคิดตอกย้ำและกลัวการผิดหวังในครั้งต่อ ๆ มา นั่นยิ่งทำให้ปัญหายิ่งแย่เข้าไปใหญ่

       2. ไม่ปล่อยให้น้ำหนักตัวเกิน

           เนื่องจากความอ้วนเป็นสาเหตุของโรคมากมาย โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เลี่ยงอาหารไขมันสูง และออกกำลังกายสม่ำเสมอ  รักษาและควบคุมโรคประจำตัว โดยปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ รับประทานยาสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติรีบพบแพทย์โดยด่วน และที่สำคัญคือผู้ที่มีโรคประจำตัว  ไม่ควรซื้อยารับประทานเองเด็ดขาด

       3. เลิกสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

             ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด หรือวิตกกังวลมากเกินไป  แก้ปัญหากระทบกระทั่งภายในครอบครัว ทำความเข้าใจกับคู่ของตน โดยการพูดคุยและช่วยกันแก้ปัญหา

     4.รับประทานยา เพื่อขยายหลอดเลือดบริเวณอวัยวะเพศชาย

             ซึ่งแพทย์เป็นผู้แนะนำไม่ควรซื้อยารับประทานเอง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุ เนื่องจากยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและขยายหลอดเลือดอาจมีผลข้างเคียงถึงชีวิตหากภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเกิดจากระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำเกินไป  แพทย์อาจทำการรักษาด้วยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์  เพื่อปรับระดับฮอร์โมนให้ปกติ

       5. ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีเวลาพักผ่อน ออกกำลังกายและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ งดสูบบุหรี่ งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงภาวะเครียด เป็นต้น

       6.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน

           พยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันโดยอาศัยความพยายามและความตั้งใจจริง เพื่อทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น เพราะการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพร่างกาย ผู้ป่วยที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกิน ควรหาวิธีเพื่อลดน้ำหนัก เช่น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและควบคุมอาหาร เพราะปัญหาน้ำหนักตัวเกินเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหานกเขาไม่ขันหรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศในระยะยาวได้ เลิกสูบบุหรี่ ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นตัวทำลายสุขภาพ เมื่อสุขภาพร่างกายแย่ลงก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาสู่การหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ในที่สุด หลีกเลี่ยงหรือพยายามลดความเครียด เพราะความเครียด ความวิตกกังวล หรือภาวะซึมเศร้า เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ดังนั้น ควรหาทางลดความเครียด หาสาเหตุที่ทำให้เครียดและพิจารณาดูว่าสามารถแก้ไขได้หรือไม่ หากไม่ได้ก็ควรขอความช่วยเหลือ เช่น เข้ารับขอคำปรึกษาจากนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ ผู้ที่กำลังใช้ยารักษาโรคที่อาจก่อให้เกิดภาวะนกเขาไม่ขัน เช่น ยารักษาโรคซึมเศร้า (Antidepressants) หรือยาแก้แพ้ (Antihistamines)

           7. บำบัดด้วยวิธี  Sensate Focus 

                ซึ่งต้องเข้าบำบัดพร้อมกับคู่ของตน การค้นหาสาเหตุของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และแก้ปัญหาเบื้องต้น  อาจช่วยให้นกเขากลับมาชูคอขันอย่างสง่างามได้อีกครั้ง  แต่หากไม่สามารถทำให้นกเขาขันได้อาจต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธีและปลอดภัยที่สุด เพราะความต้องการทางเพศไม่ใช่เรื่องน่าอับอาจหรือต้องปิดบัง การซื้อยารับประทานเองหรือเชื่อข่าวลือสั่งยาออนไลน์ที่ขายสรรพคุณโดยไม่รู้ส่วนผสมหรือผลข้างเคียงของยา อาจส่งผลให้นกเขาไม่สามารถกลับมาขันได้อีกเลย

    

สรุป

         อวัยเพศไม่แข็งตัว คือสภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย  เกิดจากอวัยวะเพศชายที่ไม่สามารถแข็งตัวได้ตามปกติ  สาเหตุส่วนใหญ่มาจากทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงปัจจัยเสริมอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยจากโรคบางชนิด และนิสัยบางอย่าง โดยสาเหตุหลักแบ่งได้เป็นสาเหตุด้านร่างกาย เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพต่าง ๆ ของร่างกายและความต้องการทางเพศลดลง รวมถึงผู้ที่มีน้ำหนักเกิน และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน เป็นต้น ทั้งนี้ยังอาจเกิดจากการใช้ยาบางชนิด และผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มเหล้าปริมาณมาก รวมถึงผู้ที่มีปัญหาการนอนไม่หลับ สาเหตุด้านจิตใจ ความเครียด วิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุทางใจที่ส่งผลกระทบต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย  บางกรณีอาจเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ กระตุ้นให้อารมณ์ทางเพศเป็นไปในแง่ลบ ส่งผลให้อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัว การรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เช่น เปลี่ยนบรรยากาศ  ไม่ปล่อยให้น้ำหนักตัวเกิน เลิกสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  รับประทานยาเพื่อขยายหลอดเลือดบริเวณอวัยวะเพศชาย ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีเวลาพักผ่อนออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ งดสูบบุหรี่ งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงภาวะเครียด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ข้อคิด การที่อวัยเพศไม่แข็งตัว ไม่ใช่ว่าชีวิตจะล้มเหลว หมดสุข เพราะหลักธรรมกล่าวไว้ว่า สรรพสิ่งในโลกนี้อยู่ในลักษณะสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์ ได้แก่ เกิดมาแล้ว ไม่เที่ยง ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง เป็นทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยาก แต่ก็ต้องทนสู้ต่อชีวิต อย่ายอมแพ้ชีวิต อย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาวาสนา 
คนเรามีทุกข์เพราะความเจ็บป่วย ทุกข์จากเศรษฐกิจรุมเร้า การทำมาหากินเพราะขาดสภาพคล่องโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 และสุดท้าย ทุกสิ่งเป็นอนัตตา คือไม่สามารถบังคับไม่ให้เป็นได้ ดั่งใจหวัง เช่นเดียวกับอวัยเพศไม่แข็งตัว มันอาจจะเกิดเพราะสภาพร่างกายอยู่มานาน (แก่) สภาพจิตใจ โรคภัยมาเบียดเบียน เราไม่สามารถไปบังคับให้อยู่ในอำนาจเราได้ ควรฝึกจิตให้ปล่อยวาง จะเกิดสุข เพราะทุกข์อยู่ทีถือ สุขอยู่ที่การรู้จักปล่อยวาง ในบั้นปลายชีวิต ควรมีความพอเพียง เพราะชีวิตเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชกโชนแล้วบั้นปลายชีวิต เราต้องยึดหลักพอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีแล้วชีวิตจะมีสุข

             สุดท้ายขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่าน ขอให้สุขกาย สุขใจ มีเงินใช้ไม่ขาดมือและปลอดภัยจากโรคโดยเฉพาะโควิด19 ตลอดกาลไปจนทุกภพทุกชาติ เทอญ

 

สวัสดี

 

แหล่งข้อมูล

https://bit.ly/3AssMPI

https://bupa.co.th/antidepressants-and-sex-0011/#lwptoc

https://doctoranywhere.com/real-talk-about-male-sexual-health/

https://www.bumrungrad.com/th/conditions/erectile-dysfunction-impotence

https://bit.ly/3tVRgPd

https://bit.ly/39iydoy

https://bit.ly/3tTbHw1

https://bit.ly/3AChHvu

https://bit.ly/3CuMAma

https://bit.ly/3AssMPI

https://bupa.co.th/antidepressants-and-sex-0011/#lwptoc

https://doctoranywhere.com/real-talk-about-male-sexual-health/

https://bit.ly/3CHOro7

 

-------------------------------------------------------

 

มุมสุตามยสุขา

https://youtu.be/hXSPlyiBP4M

https://youtu.be/3Bv4VC2-0Ck

https://youtu.be/l4y7WHkCBW4

https://youtu.be/j5SzySyGZwU

https://youtu.be/iJB1yTPnFyM

https://youtu.be/GQXeGuy7Ti0

https://youtu.be/Kfl62JOJtpQ

https://youtu.be/XL_7zFemj-k

https://youtu.be/j1GMuAeWmUw

https://youtu.be/R76hBNbMODc

 

https://youtu.be/xT8TCl_QaBI


 

 


 

หมายเลขบันทึก: 692512เขียนเมื่อ 21 กันยายน 2021 12:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กันยายน 2021 12:13 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี