กฏหมายระหว่างประเทศที่น่าสนใจในด้านโทรคมนาคม

Mr.Kong
GATS ( General Agreement on Trade in Services)
GATSย่อมาจาก General Agreement on Trade in Services หรือ ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ เป็นการตกลงทางการค้าระหว่างประเทศฉบับหนึ่งในกรอบขององค์การการค้า โลก (World Trade Organization-WTO) ซึ่งเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538

วัตถุประสงค์ของการเจรจาจัดทำ GATS
เพื่อให้มีกรอบว่าด้วยหลักการและกฎเกี่ยวกับการค้าบริการระหว่างประเทศสำหรับประเทศสมาชิก
องค์การการค้าโลกถือปฏิบัติจะทำให้การค้าบริการระหว่างประเทศดำเนินไปโดยเปิดเผยและเปิด
เสรีแบบก้าวหน้าเป็นลำดับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโลกโดยรวมและต่อการพัฒนาของ
ประเทศกำลัง พัฒนาทั้งหลายรูปแบบของการค้าบริการระหว่างประเทศ
 
ประเภทของการค้าบริการระหว่างประเทศ
การค้าบริการระหว่างประเทศมีการเจรจาเปิดเสรีซึ่งกันและกันภายใต้ GATS จำแนกออกได้เป็น 12 สาขา ดังนี้
- สาขาบริการด้านธุรกิจ
- สาขาบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม
- สาขาบริการด้านการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง
- สาขาบริการด้านการจำหน่าย
- สาขาบริการด้านการศึกษา
- สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม
- สาขาบริการด้านการเงิน
- สาขาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและบริการด้านสังคม
- สาขาบริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
- สาขาบริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา
- สาขาบริการด้านการขนส่ง
- สาขาบริการด้านพลังงานและอื่น ๆ
บริการทั้ง 12 สาขาดังกล่าวยังแบ่งแยกออกเป็นสาขาย่อย ๆ และกิกจกรรมต่าง ๆ อีกเป็น จำนวนมาก
โครงสร้างของ GATS
GATS ประกอบขึ้นด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญ 3 ส่วน คือ
1. กรอบความตกลง เรียกว่า "ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการบริการ" บัญญัติเกี่ยวกับพันธกรณี
และข้อผูกพันต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกจะต้องถือปฏิบัติ
2. ภาคผนวก ระบุสถานการณ์เกี่ยวกับพันธกรณีและบริการบางสาขาที่ต้องมีข้อกำหนดพิเศษ
เพิ่มเติมจากกรอบความตกลง เช่น บริการในสาขาการเงินและการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น
รวมทั้งเรื่อง การขอยกเว้นจากหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง
(Most - Favoured - Nation Treatment : MFN)
3. ตารางข้อมูลผูกพันของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก เป็นข้อสเนอผูกพันการติดตลาด
บริการสาขาต่าง ๆ (Market Access) ระหว่างกัน รวมทั้งการเสนอผูกพันที่จะปฏิบิตัติต่อบริการหรือผู้ให้บริการที่เป็นคนชาติ
ประเทศสมาชิกองค์การค้าโลกอื่น ๆ เช่นเดียวกับปฏิบัติต่อบริการหรือผู้ให้บริการที่เป็น
คนชาติของตนเองตามหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) รวมทั้งข้อผูกพันอื่น ๆ เป็นการ เพิ่มเติม (Additional Commitments) ถ้ามี
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม

คำสำคัญ (Tags)#กฏหมายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 69172, เขียน: 24 Dec 2006 @ 23:50 (), แก้ไข: 27 May 2012 @ 00:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

GATS สาขาบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม

เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร

เขียนเมื่อ 

GATS สาขาด้านสื่อสารโทรคมนาคม การกำหนดกรอบในการเชื่อมต่อสัญญาณ หรือกำหนดช่องทางในการเชื่อมต่อสัญญาณ ระหว่างกันครับ