Contact

การพรางจุดที่บกพร่องบนใบหน้าการพรางจุดที่บกพร่องบนใบหน้าจาก ศิลปการแต่งหน้า สามารถแต่งหน้าให้มองดูกรามเล็กลง มองดูจมูกโล่ง มองดูหน้าปากแคบเข้า ใช้วิธีแรงเงาด้วยแป้งแข็ง ใช้สีแป้งเข้มกว่าผิว แต่ก็ไม่ใช้แปรงสีเข้มจนเกินไป ควรเลือกสีที่เข้มกว่าให้เหมาะสม ควรเลือกสีเปรียบเทียบในเวลากลางวันดีกว่ากลางคืน

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 69171, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #เคล็ดลับความสวยความงาม

Recent Posts 

Comments (0)