handicaps

การเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลวังชิ้น จ.แพร่ เป็นส่วนที่เห็นฐานของสังคมที่พร้อมช่วยคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส โดย อสม. ประสานโดยโรงพยาบาล ทั้ง ผอก. หมอ และพยาบาล เจ้าหน้าที่ มีความพร้อมมาก