ชีวิตที่พอเพียง 3993a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๗ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔


ชีวิตที่พอเพียง 3993a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :     ๗ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔   

๘ กรกฎาคม   

เช้าประชุมประเมินข้อเสนอโครงการ TSQP ปี ๒๕๖๔    บ่ายประชุมกับทีม กสศ. เรื่องยุทธศาสตร์การทำงานของ กสศ.  ทั้งหมดทางซูม     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๕,๒๔๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๗๓๒   จากทัณฑสถาน ๖๘   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๖๙,๖๑๙ ราย    บรรยากาศการระบาดในกรุงเทพยังเพิ่ม    โรงพยาบาลต่างๆ เตียงเกือบเต็ม        การประชุมต่างๆ เปลี่ยนเป็น ออนไลน์หมด    

๑ สัปดาห์หลังเริ่มการเปิด ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์  มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามากว่า ๒,๓๐๐ คน    คนไทยยังไม่เข้าไป   

เชื้อโควิดสายพันธุ์ เดลต้า อาจอยู่ในอากาศ (airborne) ได้นาน (๑)     สถานการณ์ในกรุงเทพอาจรุนแรงกว่าในรายงาน (๒)     เริ่มมีข่าวผู้ติดเชื้อไม่มีโรงพยาบาล และตายที่บ้าน   

 

 ๙ กรกฎาคม      

เช้ามืดประชุมหารือ สกสว.    เช้าประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล สกสว.  ทางซูม       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๓๒๔  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๖๕๑    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๒๗๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๔,๘๙๕ ราย    

 บีบีซี ลงข่าวสองจิตสองใจของรัฐบาลไทยเรื่องป้องกันโควิด กับป้องกันเศรษฐกิจ (๓)     ศบค. ประกาศมาตรการเข้มขึ้นมาก โดยมีการแยกแยะพื้นที่ มีความยืดหยุ่น (๔)  

 

๑๐ กรกฎาคม (เสาร์)  

ประชุม DE ปลายน้ำ ทางซูม               

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๕๖๗ เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๕๔๘   ในทัณฑสถาน ๑๙๒   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๐,๒๘๙ ราย     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๑๒.๔ ล้านโด๊ส     

Delta variant แพร่พันธุ์ในร่างคนเร็วขึ้น ๑ พันเท่าของสายพันธุ์ดั้งเดิม (๕)          

 

๑๑ กรกฎาคม (อาทิตย์)         

ประชุม DE ปลายน้ำ ทางซูม    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๑๑๓ เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๓๐๕    จากทัณฑสถาน ๑๐๓    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๕,๖๘๙ ราย    พบกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อเพิ่มที่โน่นที่นี่   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่คนแออัด    รวมทั้งมีคนชุมนุมกันอย่างไม่ระมัดระวัง  

ข่าวนักท่องเที่ยวจองมาที่ภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในฤดูหนาว        

     

๑๒ กรกฎาคม 

               เช้า ประชุมหารือโครงการพัฒนาครู ตชด. กับ ผบ. ตชด.   บ่ายประชุมกับคุณพรทิพย์ กาญจนนิยต เรื่องประเมินโครงการคนไทย ๔.๐    เย็นประชุมคณะทำงานจัดกลุ่มสถาบันของ มอ.  ทั้งหมดทางซูม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๐๔๔   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๕๑๕    จากทัณฑสถาน ๗๓    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๐,๕๗๘ ราย        

จำนวนผู้ป่วยโควิดเพิ่มจนระบบบริการสุขภาพล้า  

 

๑๓ กรกฎาคม  

เช้าประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทางซูม    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๐๒๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๕๐๑   ในทัณฑสถาน ๑๔๖   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๕,๔๑๐ ราย   

คนไข้ล้นโรงพยาบาล 

 

๑๔ กรกฎาคม   

ประชุม DE กลางน้ำทั้งวัน ทางซูม    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๑๕๙,  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๐๒๑   จากทัณฑสถาน ๑๒๙    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๙,๕๑๑ ราย    เป็นช่วงเวลาของการระบาดหนักที่ผู้คนไม่ควรออกจากบ้าน     เพราะไม่รู้ว่าจะไปรับเชื้อเข้าเมื่อไรและจากใคร    ผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ทั่วไป    ออกจากบ้านเมื่อไร สวม mask   รักษาระยะห่าง  และหมั่นล้างมือ    หลีกเลี่ยงการไปกินอาหารที่ร้าน  

การรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ภูเก็ตทำท่าจะได้ผลดี  

    

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๗ กรกฎาคม ๖,๕๑๙ (๖,๕๐๓) ๓๐๑,๑๗๒ ๒,๓๘๗ ๑๘๕,๔๒๔,๒๐๕ ๔,๐๑๐,๒๑๖  (๑๖ น.) ๓๔,๖๒๒,๖๙๐/๖๒๑,๕๖๑
๗,๐๕๘ (๗,๐๔๙) ๓๐๘,๒๐๓ ๒,๔๖๒ ๑๘๕,๘๙๓,๙๒๒ ๔,๐๑๘,๙๓๑ (๑๖ น.) ๓๔,๖๔๕,๕๑๕/๖๒๑,๙๐๒
๙,๒๗๖ (๙,๒๕๓) ๓๑๗,๕๐๖ ๒,๕๓๔ ๑๘๖,๓๖๔,๑๓๕ ๔,๐๒๗,๐๐๙ (๑๖ น.) ๓๔,๖๗๖,๘๙๖/๖๒๒,๒๑๓
๑๐ ๙,๓๒๖ (๙,๓๐๗) ๓๒๖,๘๓๒ ๒,๖๒๕ ๑๘๖,๘๘๙,๓๐๖ ๔,๐๓๖,๓๕๓ (๑๖ น.) ๓๔,๗๑๑,๔๑๖/๖๒๒,๗๐๘
๑๑  ๙,๕๓๙ (๙,๕๒๑) ๓๓๖,๓๗๑ ๒,๗๑๑ ๑๘๗,๓๑๑,๘๔๖  ๔,๐๔๓,๘๙๑ (๑๖ น.) ๓๔,๗๒๖,๑๑๑/๖๒๒,๘๒๑
๑๒ ๘,๖๕๖ (๘,๖๓๒) ๓๔๕,๐๒๗ ๒,๗๙๑ ๑๘๗,๖๘๒,๙๕๓ ๔,๐๕๐,๒๐๘ (๑๗.๑๕ น) ๓๔,๗๓๒,๗๕๓/๖๒๒,๘๔๕
๑๓  ๘,๖๘๕ (๘,๖๗๓) ๓๕๓,๗๑๒ ๒,๘๔๗ ๑๘๘,๑๑๙,๑๗๓ ๔,๐๕๖,๘๔๕ (๑๖ น.) ๓๔,๗๖๖,๔๐๔/๖๒๓,๐๒๙
๑๔ ๙,๓๑๗ (๙,๓๐๙) ๓๖๓,๐๒๙ ๒,๙๓๔ ๑๘๘,๖๕๓,๓๙๑ ๔,๐๖๖,๘๔๗ (๑๖ น.) ๓๔,๘๐๗,๘๑๓/๖๒๓,๔๓๕

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

ออกคำสั่งล็อกดาวน์เต็มที่    ผู้ป่วยโควิดล้นโรงพยาบาล      

       

วิจารณ์ พานิช

๑๔ ก.ค. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 691522เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2021 16:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 กรกฎาคม 2021 16:03 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี