ชีวิตที่พอเพียง 3943a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๒๑ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔


ชีวิตที่พอเพียง  3943a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๒๑ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  

๒๒ เมษายน    

เช้าประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล มอ.  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๓๗๐ เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๐๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๘,๑๔๘ ราย   บรรยากาศการระบาดน่ากังวล    การประชุมต่างๆ เปลี่ยนเป็น ออนไลน์หมด

 ๒๓ เมษายน    

บ่ายประชุมหารือเรื่องวิทยานิพนธ์ ป. เอก ของคุณนภินทร ศิริไทย    ตามด้วยการประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยกลไกการกระจายำนาจ ของ กสศ.   ทั้งสองรายการ ทาง ซูม

บทความเรื่อง สงสัยว่าจะหลีกได้ยาก โดย ศ. ดร. นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ น่าอ่านมาก (๑) เตือนให้ระวังตัวเข้ม

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๙๐๒  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๖๐ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๙,๘๗๓ ราย  

๒๔ เมษายน (เสาร์)  

เช้าประชุมสภา มช,    บ่ายประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักพัฒน์ฯ มช.   ทั้งสองรายการทาง ซูม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๕๒๓, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๐๔   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๒,๓๒๗ ราย   นนทบุรีประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกจากบ้านเวลา ๒๑ - ๔ น.    มาตรการป้องกันเคร่งครัดขึ้นเรื่อยๆ    พร้อมกับเสียงตำหนิรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น    มีผู้รู้ทำนายว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันอาจขึ้นไปถึงหลักหมื่น    เพราะการแพร่เชื้อเข้าสู่ครอบครัว

๒๕ เมษายน (อาทิตย์)           

อยู่บ้าน    ตอนเช้ามืดฝนตกเปาะแปะครู่เดียวทั้งๆ ที่ตั้งเค้ารุนแรง    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๑๕๑, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๘๒    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๔,๒๐๗ ราย    มีหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ว่าไวรัสระลอกนี้ติดง่ายขึ้นมาก    และอาการก็รุนแรงขึ้นด้วย    การระบาดระลอก ๓ นี้ไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่เป็นเกือบทั้งโลก    ส่วนหนึ่งมาจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ติดง่ายและอาการรุนแรง    อีกส่วนหนึ่งเพราะรัฐบาลไม่ล็อกดาวน์ประเทศอย่างระลอกแรก ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ    

  

๒๖ เมษายน

                บ่ายเป็นวิทยากร DE ในเวทีการประชุม “การชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Evaluation) ของหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) และหน่วยงานในระบบ ววน. ประจำปีงบประมาณ 2563” ทาง ซูม           

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๙๙๑, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๗     ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๕,๗๖๗ ราย    เริ่มมีข่าวสะท้อนว่าระบบบริการสุขภาพเริ่มรวนเรหรือล้า    ประกาศปรับผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน ๒ หมื่นบาท     ข่าวไวรัสสายพันธุ์อินเดียติดง่ายขึ้นอีก    คู่มือป้องกันโควิด ๑๙ จัดทำที่ประเทศจีน ภาคภาษาไทย (๒)

๒๗ เมษายน

เช้าประชุมคณะกรรมการกำกับทิศโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองของ กสศ. ทางซูม    บ่ายฝนตกหนักและนาน ฟ้ามืดครึ้ม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๑๔๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๕   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๕,๙๗๓ ราย  การระบาดรอบนี้มีผู้บอกว่าเชื้อทำให้อาการรุนแรงกว่า แม้คนหนุ่มสาวก็มีอาการรุนแรง    

   

๒๘ เมษายน  

บ่ายสอนหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รุ่นที่ 3    ทาง ซูม        

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๘๙๓, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๐๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๗,๑๑๙ ราย    เป็นช่วงเวลาของการระบาดที่ผู้คนไม่ควรออกจากบ้าน     เพราะไม่รู้ว่าจะไปรับเชื้อเข้าเมื่อไรและจากใคร    ผู้ติดเชื้อไม่ได้อยู่กันเป็นชุมชน หรือเฉพาะกลุ่มอย่างในสองระลอกแรก    มีการติดกันในครอบครัว    และเห็นชัดว่าการเดินทางช่วงสงกรานต์ทำให้มีการแพร่เชื้อ    

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตา ยสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๒๑ เมษายน

๑,๔๕๘ (๑,๔๕๔)

 ๔๖,๖๔๘

  ๑๑๐

๑๔๓,๖๒๒,๑๒๗

๓,๐๕๙,๘๙๘  (๑๖ น.)

๓๒,๕๓๖,๔๗๐/๕๘๒,๔๕๖

๒๒

๑,๔๗๐ (๑,๔๗๐)

๔๘,๑๑๓

  ๑๑๗

๑๔๔,๕๑๕,๒๐๘

๓,๐๗๓,๘๙๑ (๑๖ น.)

๓๒,๖๐๒,๐๕๑/๕๘๓,๓๓๐

๒๓

๒,๐๗๐ (๒,๐๖๒)

๕๐,๑๘๓

  ๑๒๑

๑๔๕,๓๙๘,๕๒๖

๓,๐๘๑,๒๓๐ (๑๖ น.)

๓๒,๖๖๙,๑๒๑/๕๘๔,๒๒๖

๒๔

๒,๘๓๙ (๒,๘๒๗)

๕๓,๐๒๒

  ๑๒๙

 ๑๔๖,๒๙๘,๒๖๗

 ๓,๑๐๑,๐๘๐ (๑๖ น.)

๓๒,๗๓๕,๗๐๔/๕๘๕,๐๗๕

๒๕

๒,๔๓๘ (๒,๔๓๓)

๕๕,๔๖๐

 ๑๔๐

๑๔๗,๑๒๔,๔๔๙

๓,๑๑๔,๖๖๒ (๑๖ น.)

๓๒,๗๘๙,๖๕๓/๕๘๕,๘๘๐

๒๖

๒,๐๔๘ (๒,๐๓๘)

๕๗,๕๐๘

 ๑๔๘

๑๔๗,๘๒๖,๑๒๔

๓,๑๒๓,๖๑๑ (๑๖ น)

๓๒,๘๒๔,๓๘๙/๕๘๖,๑๕๒

๒๗

 ๒,๑๗๙ (๒,๑๗๒)

๕๙,๖๘๗

๑๖๓

๑๔๘,๕๓๕,๕๕๗

๓,๑๓๕,๕๗๔ (๑๖ น.)

๓๒,๘๗๕,๐๔๕/๕๘๖,๖๑๑

๒๘

๒,๐๑๒ (๒,๐๐๑)

๖๑,๖๙๙

  ๑๗๘

๑๔๙,๔๕๗,๕๔๘

 ๓,๑๕๒,๐๓๑ (๒๐.๑๐ น.)

๓๒,๙๒๗,๓๕๒/๕๘๗,๓๘๕

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

เชื้อโควิด ๑๙ กระจายทั่วประเทศในระลอกสาม    รุนแรงกว่าสองระลอกที่ผ่านมาทั้งในด้านการแพร่เชื้อ  และด้านอาการ    ที่ร้ายกว่ามากคือ ทำให้ระบบบริการสุขภาพทำท่าจะรับไม่ไหว    จำนวนผูป่วยที่กำลังรักษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใกล้แตะวันละ ๓ หมื่นคน  

การแพร่กระจายในโลกรุนแรงขึ้น เพิ่มขึ้นวันละกว่า ๘ แสนคน   รุนแรงที่สุดในอินเดีย    ติดเชื้อใหม่วันละเกิน ๒.๕ แสนคน      

เริ่มเห็นผลดีจากการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ ในโลก    แต่การฉีดวัคซีนในประเทศไทยยังเริ่มช้าๆ      

วิจารณ์ พานิช

๒๘ เม.ย. ๖๔ 

หมายเลขบันทึก: 690264เขียนเมื่อ 28 เมษายน 2021 13:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 เมษายน 2021 13:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี