แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

การอนุรักษ์คลองเจดีย์บูชา: สืบสานและรักษาสายน้ำแห่งพระราชศรัทธาสู่ความยั่งยืน


บทความนี้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม และการนำเสนอแง่มุมด้านการอนุรักษ์คลองเจดีย์บูชาโดยเน้นส่งเสริมการสืบสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 รวมทั้งส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมของคลองเจดีย์บูชาให้คงอยู่ในสภาพและบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของประชาชนริมคลอง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

จากการศึกษา พบว่า คลองเจดีย์บูชา เป็นลำคลองที่ขุดขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งพระราชทานพระราชทรัพย์ จำนวน 600 ชั่ง จ้างชาวจีนให้ขุดคลองขึ้น เพื่อเป็นทางเสด็จมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ และส่งเสริมให้การคมนาคมทางเรือมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีระยะทางยาว 24 กิโลเมตร ปัจจุบันสภาพของคลองมีปัญหาสำคัญ คือ เรื่องคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรมมาก เพราะการปล่อยน้ำเสียจากโรงงาน ร้านค้า บ้านเรือนประชาชน และภาคเกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทำให้น้ำที่ลงสู่ลำคลองมีการปนเปื้อนสารเคมีด้วย

แนวทางการอนุรักษ์ที่สำคัญ คือ การใช้พลัง “บวร” หมายถึง พลังความร่วมมือจากบ้าน คือ ชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น วัด และโรงเรียน หรือสถานศึกษาในพื้นที่ริมคลองร่วมกัน โดยมีขั้นตอน ได้แก่ การสร้างการรับรู้ การปลูกฝังจิตสำนึก การสร้างค่านิยมรักคลอง การฟื้นคืนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมคลอง และการรณรงค์การรักษาคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมริมคลองเจดีย์บูชา

เอกสารอ้างอิง

ญาณภัทร ยอดแก้ว. 2563. การอนุรักษ์คลองเจดีย์บูชา: สืบสานและรักษาสายน้ำแห่งพระราชศรัทธาสู่ความยั่งยืน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

เรียบเรียงโดย

อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขบันทึก: 689752เขียนเมื่อ 27 มีนาคม 2021 22:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 มีนาคม 2021 22:27 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี