แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

คำประกาศเจตนารมณ์ “วันคลองเจดีย์บูชา”


คำประกาศเจตนารมณ์ “วันคลองเจดีย์บูชา”

โดย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

เนื่องในกิจกรรม “วันคลองเจดีย์บูชา”

วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

——————————————————–

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนแม่บทบริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ซึ่งมีการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สืบสานพระราชศรัทธา นำคลองเจดีย์บูชาสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล” สามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จังหวัดนครปฐมจึงประกาศเจตนารมณ์ “วันคลองเจดีย์บูชา” ดังนี้

๑.ขอน้อมนำพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองมาสู่การปฏิบัติ โดยให้ทุกหน่วยงานช่วยกันขับเคลื่อนและร่วมมือกันในการพัฒนา ดูแลเพื่อสร้างชุมชนให้มีความสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์คูคลองด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

๒. ส่งเสริมศักยภาพคลองเจดีย์บูชาให้เป็นคลองรองรับน้ำ พัฒนาคุณภาพน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของคลองให้มีความสวยงาม เพื่อเป็นแหล่งน้ำที่มีคุณค่าและยกระดับสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล

๓. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างชุมชนเข้มแข็งและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมทั้งคุณค่าและมูลค่าเพิ่มสู่ความยั่งยืน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกทุกภาคส่วนในการรักษาคลองเจดีย์บูชาตามหลักประชารัฐสืบไป


จังหวัดนครปฐมมุ่งหวังให้คลองเจดีย์บูชาเป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครปฐม นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตและความสุขร่มเย็นของประชาชนตลอดไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียบเรียงโดย

อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขบันทึก: 689751เขียนเมื่อ 27 มีนาคม 2021 22:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 มีนาคม 2021 22:20 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี