แนวคิดเบื้องต้นที่ผมได้ประกาศตั้งห้อง KM ในสำนักงานศูนย์กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อใช้ในการต่อไปนี้

         ๑. ประชุมเพื่อเพาะบ่มปัญญา
         ๒. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
         ๓. ดู Best Practice ให้รู้เขารู้เรา
         ๔. ขัดเกลาความคิด มองพิศอย่างผู้รู้
         ๕. เตรียมคนสู่ Knowledge Worker
         ๖. นำเสนอผลงานที่ผ่านมา
         ๗. นำกศน.แปดริ้วก้าหน้าสู่ Learning Organization

         ด้วยแนวคิดเบื้องต้นนี้จึงมีการจัดเตรียมห้องให้สื่อความหมายในบรรยากาศสบาย ๆ ใช้ได้ครบถ้วนเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานดังกล่าว มีชุดโต๊ะประชุมกลุ่มย่อย มุมอ่านหนังสือแบบผ่อนคลาย ชุดคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Wireless Lan ให้ใช้สืบค้น ค้นคว้าทาง internet และฐานข้อมูลในองค์การ มีมุมหนังสือและสื่อซีดีรอมแสดงผลงานการจัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทราและศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอต่างๆ มีมุมยุทธศาสตร์ที่แสดงRoadmap และ การแสดงความเป็นเลิศ หรือ Best Practice ของกศน.จังหวัดอื่นๆ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่น่าสนใจ นำมาเปรียบเทียบกันทำการวัดรอยเท้าช้างหรือ Benchmarking เพื่อพัฒนากศน.ฉะเชิงเทราให้       สามารถสร้างสร้างผลงานดี ๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ย่ำอยู่กับที่แต่มีจุดหมายการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเสมอ การวัดร้อยเท้าช้างกันนี้ไม่ได้วัดกับจังหวัดอื่นเท่านั้น แต่ภายในจังหวัดฉะเชิงเทราเดียวกันก็วัดกันระหว่างอำเภอ เมื่อศูนย์กศน.อำเภอเห็นตัวอย่างดีของที่อำเภออื่นก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การปรับปรุงในส่วนของตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้
  
         สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นอานุภาพของความรู้และการจัดการความรู้ที่มีอยู่จะมีพลังก็ต่อเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ดังคำกล่าวที่ว่า Knowledge is not power ,but knowledge sharing is power.