เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเงินบำนาญพิเศษ

ต้องให้ผู้มีหน้าที่ทุกส่วนเร่งรีบดำเนินการ

   กรณีที่ผู้สูงอายุจำนวนมากถูกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คืนตามที่กรมบัญชีกลางประสานข้อมูล เหตุเป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อนกับเงินบำนาญพิเศษ
ของบุคคลในครอบครัวที่รับราชการและเสียชีวิต หรือตนเองทุพพลภาพจาก
การปฏิบัติราชการที่ผู้สูงอายุรายนั้นๆ ได้รับสิทธิ ข่าวช่วงแรกๆ รับทราบว่า
ผู้สูงอายุหลายรายต้องทุกข์ระทมกับการหาหนทาง วิธีการที่จะคืนเงิน
ที่ถูกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง บางคนโชคดีที่หน่วยงานตนสังกัด
เข้ามาช่วยเหลือหาเงินบริจาคในหน่วยงานเข้ามาส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่ถูกเรียกกลับคืน บางคนก็อาศัยเงินของลูกหลานชำระเงินตามจำนวนที่ถูกเรียก ฯลฯ 

  ความเดือดร้อนดังกล่าว นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อหาวิธีแก้ไข และมีทางออกที่ชัดเจนแล้วว่า กำลังแก้ไขระเบียบฯ ที่กำหนดข้อห้ามข้างต้น
ในขณะที่ผู้สูงอายุบางคนได้คืนเงินไปแล้วด้วยการช่วยเหลือจากกลุ่มบุคคล บุคคลข้างต้น
แต่ยังคงเป็นปัญหากับผู้สูงอายุหลายๆ คน ที่ยังต้องชดใช้ นำเงินส่งคืน หรือกำลังถูกดำเนินคดี
การณ์ดังกล่าวคงต้องให้ผู้มีหน้าที่ทุกส่วนเร่งรีบดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
โดยเร็วพลันครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. https://www.bangkokbiznews.com...
2. https://www.khaosod.co.th/spec...
3. https://www.dailynews.co.th/po...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (0)