เมื่อเดือนที่แล้ว ได้แสดงความยินดีกับคุณครูสุพรรณ      เกษมสวัสดิ์ ที่พัฒนาตนเองศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยงานผลวิจัยเรื่อง ความสามารถหลักของผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เป็นมหาบัณฑิตคนล่าสุดของ กศน.แปดริ้วในขณะนั้น ผ่านมากระชั้นเดือนชนเดือน ก็ต้องแสดงความยินดีกันอีกเมื่อคุณครูสมหมาย  มั่งคั่ง ก็มาสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตคนล่าสุดในขณะนี้ในสาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเดียวกัน  ด้วยผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เขตภาคตะวันออก จึงเชิญชวนให้ร่วมแสดงความยินดีกันอีกครั้งครับ

      ความรู้ที่มีบวกกับคุณความดีที่หมั่นสร้างก็จะเป็นลู่ทางสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นตำนานของเมล็ดพันธ์กศน.ที่จะแตกหน่องอกงามด้วยปัญญาก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางที่ไม่สิ้นสุด