วันที่ 22 ธันวาคมนี้  ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ไปบรรยายเรื่อง ภาวะผู้นำเยาวชน ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ในโครงการ Knowledge Camping ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคมนี้             ศ.ดร.จีระ ได้พูดถึงโครงการ Knowledge Camping ซึ่งเป็นการเรียนนอกกรอบ ให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในชีวิตจริง และให้โจทย์นำไปคิดต่อคือ อนาคตของประเทศในอีก 15 ปีข้างหน้า จะเป็นอย่างไร และอีก 15 ปีข้างหน้า ตัวเราจะเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้กำหนดเป้าหมายของตัวเอง             นอกจากนี้ยังได้พูดถึงภาวะผู้นำที่ควรจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในเด็ก ซึ่งศ.ดร.จีระได้เลือกประเด็นสำคัญมา 6 เรื่องคือ 1.      ไม่เป็นคนรกโลก มีคุณธรรม จริยธรรม 2.      ใฝ่รู้ตลอดเวลา 3.      มีวินัย 4.      ทำงานเป็นทีม 5.      มองอนาคต 6.      มีมารยาทในสังคม รักษาวัฒนธรรมไทยและ workshop สำหรับวันนี้คือ ให้ยกตัวอย่างผู้นำในประเทศไทยที่ชื่นชอบ 2 ท่าน พร้อมเหตุผลว่าทำไมจึงชอบ      ซึ่งทุกกลุ่มได้ชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

      และพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

   ขอเชิญทุกท่านมาร่วมแสดงความเห็น