ประวัติศาสตร์ล้านนา โดย วินัย พงศ์ศรีเพียร


ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. มีกำหนดบรรยายเรื่อง ล้านนามหาปกรณัม ความทรงจำแห่งอภินวบุรีศรีหริภุญชัย  รวม ๑๒ ครั้ง    ผมไปฟังครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และเล่าไว้ในบันทึกที่ลงไว้เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔   การบรรยายครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  ผมไม่ว่างไปฟัง    แต่ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร ได้เอาขึ้น YouTube  ฟังได้ที่ (๑)    ผู้ชอบประวัติศาสตร์ไม่ควรพลาด    เพราะประเทืองปัญญายิ่ง  

วิจารณ์ พานิช

๒๗ ธ.ค. ๖๓


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)