ชีวิตที่พอเพียง 3868a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๖ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

ชีวิตที่พอเพียง  3868a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :      ๖ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔  

๗ มกราคม   

เช้าประชุมออนไลน์ คณะทำงานทบทวนนโยบายการทำงานของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    บ่ายออกไปบันทึกวิดีทัศน์ปาฐกถาปิ่น มาลากุล เนื่องในวันครู ๒๕๖๔ ที่หอประชุมคุรุสภา  

ผู้เดินทางจากจังหวัดพื้นที่สีแดง    หากเดินทางไปยังจังหวัดพื้นที่ค่อนข้างปลอดภัย ๒๖ จังหวัด ต้องถูกกักตัว ๑๔ วัน (๑)    ยกระดับคุมเข้ม ๕ จังหวัดคือ สมุทรสาคร  ระยอง  ชลบุรี  จันทบุรี  ตราด (๒)

๘ มกราคม ๒๕๖๔    

เย็นประชุม โครงการ PHD ของ นพ. สตางค์ ศุภผล ทาง ซูม

นิสิตจุฬาติดเชื้อโดยไร้ประวัติเสี่ยง (๓)เตือนว่าเชื้อโควิดแพร่อยู่ทั่วไป    เริ่มฉีดวัคซีนเดือนหน้า แก่บุคลากรสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงก่อน (๔)   SARS-CoV-2 ติดกลับไปกลับมาระหว่างคนกับตัวมิ้งค์ได้ (๕)    ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับนโยบายในการขจัดโควิด    จาก Overton Dataset    พบว่าการกำหนดนโยบายขององค์กรระหว่างประเทศ (เช่นองค์การอนามัยโลก) ใช้ข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ มากกว่าการกำหนดนโยบายระดับประเทศ (๖)    เป็นตัวอย่างงานวิจัยนโยบายสุขภาพที่น่าสนใจ    นักวิจัยระบบสาธารณสุข และนักวิจัยนโยบายไม่ควรพลาด    The Science of Superspreading อธิบายกลไกการแพร่กระจายโดย superspreader ด้วยภาพ (7)  ที่ไทยเพลี่ยงพล้ำเพราะคอร์รัปชั่นการพนันและแรงงานต่างชาติ    อาการแพ้วัคซีนโควิดในสหรัฐ พบ ๑๑.๑ : ล้าน   ในขณะที่อัตราแพ้วัคซีนไข้หวัดใหม่ ๑.๓ : ล้าน (๘)

ข่าวจลาจลบุกรุกอาคารรัฐสภาอเมริกัน ปลุกม็อบโดย ปธน. ทรัมป์ สร้างความอับอายไปทั่วโลก (๙)  (๑๐)            

๙ มกราคม (เสาร์)  

อยู่บ้าน

 มีเค้าว่าภูมิคุ้มกันต่อโควิดน่าจะอยู่นานหลายปี (๑๑)   เพื่อช่วยกันระงับการแพร่โควิดในประเทศไทย งดเดินทางเป็นแนวปฏิบัติดีที่สุด (๑๒)       

๑๐ มกราคม (อาทิตย์)            

อยู่บ้าน   เที่ยงออกไปกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้ายอดผักใกล้บ้าน

นิสิตจุฬาติดโควิดโดยไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง  บ่งชี้ว่าขณะนี้เชื้อโควิดน่าจะกระจายอยู่ทั่วไป (๑๓)    หนังสือ สู้โควิดแบบไทยๆ  โดย ศ. นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์  น่าอ่านมาก ดาวน์โหลดได้ที่ (๑๔)    

๑๑ มกราคม

              เช้าประชุม โครงการ PHD – Positive Health Disruptor ทาง ซูม       

โควิดแพร่กระจายกว้างเพราะมาเฟีย (๑๕)     

๑๒ มกราคม

เช้าประชุม ของ สกสว. ทางออนไลน์ 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือเป็นโรคอื่นอยู่ก่อนแล้ว เมื่อติดโควิดมีโอกาสสูงมากที่จะมีอาการทางสมองรุนแรงคือ ซึมหรือคลั่ง (delirium)  และโคม่า (๑๖)   พฤติกรรมปกปิดข้อมูลเป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้โควิด (๑๗) 

๑๓ มกราคม

อยู่บ้าน

   

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตา ยสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๖ มกราคม

๓๖๕

 ๙,๓๓๑

  ๖๖

๘๖,๘๓๒,๔๔๙

 ๑,๘๗๗,๔๔๖ (๑๖ น.)

๒๑,๕๗๙,๖๔๑/๓๖๕,๖๖๔

๓๐๕ (๑๙๓)

  ๙,๖๓๖

  ๖๗

๘๗,๗๐๔,๑๙๔

๑,๘๙๒,๖๘๙ (๑๖ น.)

๒๑,๘๕๗,๖๑๖/๓๖๙,๙๙๐

๒๐๕ (๑๓๑)

  ๙,๘๔๑

  ๖๗

๘๘,๕๖๐,๙๗๘

๑,๙๐๗,๗๐๗ (๑๖ น.)

๒๒,๑๓๒,๐๔๕/๓๗๔,๑๒๔

๒๑๒ (๑๘๗)

 ๑๐,๐๕๓

  ๖๗

๘๙,๔๒๒,๒๐๓

๑,๙๒๓,๓๗๖  (๑๖ น.)

๒๒,๔๕๖,๙๐๒/๓๗๘,๑๔๙

๑๐

๒๔๕ (๒๒๔)

๑๐,๒๙๘

  ๖๗

๙๐,๑๓๙,๕๕๕

๑,๙๓๕,๙๘๑ (๑๖ น.)

๒๒,๖๙๙,๙๓๘/๓๘๑,๔๘๐

๑๑

๒๔๙ (๒๒๔)

๑๐,๕๔๗  

   ๖๕

๙๐,๗๓๓,๗๖๘

๑,๙๔๓,๙๙๕ (๑๖ น)

๒๒,๙๑๗,๓๓๔/๓๘๓,๒๗๕

๑๒

๒๘๗ (๒๗๘)

 ๑๐,๘๓๔

   ๖๕

๙๑,๓๗๕,๗๕๑

๑,๙๕๔,๕๖๕ (๑๖ น.)

๒๓,๑๔๓,๑๙๗/๓๘๕,๒๔๙

๑๓

๑๕๗ (๑๓๒)

 ๑๐,๙๙๑

   ๖๖

๙๒,๐๖๓,๗๔๗

๑,๙๗๑,๔๐๘ (๑๖ น.)

๒๓,๓๖๙,๗๓๒/๓๘๙,๖๒๑

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ  

ประเทศไทย โควิด ๑๙ ลุกลามกว้างขวางเกือบทั่วประเทศได้เพราะคอร์รัปชั่น    หวังว่าจะวิกฤตโควิดครั้งใหม่จะปลุกสังคมไทยให้ไม่ยอมรับรัฐบาลและนักการเมืองที่ยอมรับคอร์รัปชั่น    รัฐบาลหาทางแก้โดยจะปฏิรูปตำรวจ    ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดของระบบที่ฉ้อฉล    ความฉ้อฉลอยู่ที่การปรับระบบตำรวจให้อยู่ใต้การควบคุมสายตรงต่อผู้มีอำนาจการเมือง     รัฐบาลไหนจัดโครงสร้างนี้???!!!    ฟังการให้สัมภาษณ์ของ พตอ. ดร. วิรุตม์ ศิริสวัสดิ์บุตร เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) และ อนุกรรมาธิการการยุติธรรม สภาผู้แทนราษฎร  ที่ (๑๘)

วิจารณ์ พานิช

๑๓ ม.ค. ๖๔

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)