เผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง        การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ผู้ศึกษา           นายชวัลวัฒน์  ถิรไชยพิบูล

ตำแหน่ง         รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

ปีการศึกษา      2562

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบจำลองซิป (CIPP  Model)  โดยประเมินในด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต  และเพื่อศึกษาปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มตัวอย่างของการประเมินโครงการ จำนวน 845 คน  ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 4 คน ครู  จำนวน 136 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 13 คน  นักเรียน  จำนวน 346 คน  และผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน 346 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม  จำนวน 2 ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า

1.  ด้านบริบท  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2.  ด้านปัจจัยนำเข้า  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

3.  ด้านกระบวนการ  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

4.  ด้านผลผลิต  ประกอบด้วยการประเมิน 2 ด้าน ดังนี้

4.1  ด้านผลการดำเนินงาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  ครู  คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2  ด้านผลกระทบ  พบว่าผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  ให้การยอมรับโรงเรียน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี             ความพึงพอใจต่อโรงเรียนเป็นอย่างมาก

สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และพัฒนา ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง และควรมีการทำความเข้าใจแก่บุคลากรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มากขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ได้รับความร่วมมือ  ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน  โดยมีวิสัยทัศน์และ ความมุ่งมั่นของผู้บริหารเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งผลให้มีการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคคลให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานความเห็น (0)